Orgány MAS

Zhodnotili sme činnosť MAS za rok 2009

V rámci informačného dňa MAS, ktorý sa konal so zasadnutím Zhromaždenia členov MAS, sme vyhodnotili činnosť MAS za rok 2009, informovali sme členov i nečlenov o prvých výzvach MAS v rámci realizácie prístupu LEADER a predstavili sme plány na tento rok.

Deň venovaný informáciám sme začali prezentáciou aktivít v roku 2009. Medzi najvýznamnejšie z nich patril začiatok realizácie prístupu LEADER, realizácia grantového programu MAS a projekt Značené cyklotrasy v MAS.

Prístup LEADER, na ktorý sme sa pripravovali do roku 2004, sme začali v našej MAS oficiálne realizovať od augusta 2009, kedy sme získali Štatút MAS od Ministerstva pôdohospodárstva SR a zaradili sme sa medzi 15 území na Slovensku, ktoré získali podporu z Programu rozvoja vidieka SR na realizáciu vybraných častí stratégie rozvoja. Odvtedy sme zriadili Kanceláriu MAS, v ktorej pôsobia 3 pracovníčky MAS a zabezpečujú chod MAS. Zrealizovali sme aj študijnú cestu do Českej republiky a zúčastnili sme sa niekoľkých seminárov a konferencií zameraných na Leader. Koncom roka sme vyhlásili prvé výzvy na predkladanie projektov pre obce, ktorým sme sa podrobnejšie venovali v osobitnom bode programu.

V letných mesiacoch sme zrealizovali projekt Značené cyklotrasy v MAS, ktorý bol podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom. Spracovali sme projektovú dokumentáciu návrh cyklotrás a ich značenia.

Osobitný bod programu patril aj zhodnoteniu vlastného grantového programu, ktorý je financovaný z rozpočtov obcí zahrnutých do územia MAS. V ňom sme podporili 11 projektov obcí, združení a podnikateľa v celkovej hodnote 17 000 EUR.

Záver informačnej časti dňa patril predstaveniu plánov na rok 2010, medzi ktorými nechýba vyhlásenie ďalších výziev v rámci prístupu LEADER, realizácia grantového programu, vydanie rôznych propagačných materiálov a prezentácia MAS na podujatiach v regióne.

Zhromaždenie členov MAS zároveň v tento deň zvolilo nové zloženie Výboru MAS, ktoré začne pracovať od mája tohto roka a navrhlo kandidátov do Výberových komisií MAS, ktoré budú hodnotiť projekty vo výzvach vyhlásených v tomto roku.

Na stiahnutie:
Zhodnotenie činnosti MAS za rok 2009
Vyhodnotenie grantového programu MAS za rok 2009
Priebeh a výsledky prvých výziev pre obce
Výročná správa MAS 2009