Spolupráca

Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni: Čo sme zistili?

V rámci projektu Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni, ktorý je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa, bola vypracovaná Komplexná analýza východiskového stavu v oblasti zamestnávania 50+ a 6 čiastkových analýz. Projekt Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni realizuje Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO), so sídlom v Banskej Bystrici. Partnerom projektu je Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK). Neformálnymi partnermi projektu sú VSP Hontiansko-Dobronivské partnerstvo, MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo a MAS MALOHONT.

Na prelome decembra a januára tím expertov projektu pracoval na spracovaní informácií získaných prostredníctvom stretnutí s cieľovou skupinou a zamestnávateľmi, personálnych auditov, prieskumu kvality vzdelávania a dotazníkového prieskumu. Výsledkom je 7 analýz, pri ktorých tvorbe sme dospeli k základným a zároveň zaujímavým zisteniam:

Analýza cieľovej skupiny

 • Podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku v Banskobystrickom samosprávnom kraji prevyšuje priemer Slovenskej republiky. Tento trend vyjadruje postupné starnutie obyvateľstva kraja.
 • Vo vyhodnotení dotazníkového prieskumu sa prejavili rozdiely medzi jednotlivými vekovými skupinami, pričom vzorku tvorili ľudia vo veku 50 rokov a viac, pohlaviami a badateľné boli aj odlišnosti na základe najvyššieho dosiahnutého vzdelania.
 • Mladší respondenti uprednostňujú pracovný pomer na dobu neurčitú a majú väčší záujem o podnikanie v porovnaní so staršími, ktorým je bližšia práca na dohodu.
 • Ženy aj muži uprednostňujú pevný pracovný pomer na dobu neurčitú. V podnikaní sa prejavila prevaha mužov, pričom ženy ako dôvod uvádzali nedostatok peňazí na začatie. S núteným odchodom z práce sa stretlo viac opýtaných žien ako mužov.
 • Podľa analýzy štruktúry nezamestnaných v predmetnom území majú výrazný podiel osoby s nižším ukončeným vzdelaním (základná škola a učňovská škola).
 • Ukázalo sa, že najaktívnejšou skupinou sú živnostníci. Sú najsebavedomejší a najspokojnejší so svojou prácou.
 • Štvrtina respondentov sa za posledných päť rokov zúčastnila vzdelávacieho školenia alebo tréningu. Valná väčšina respondentov pozitívne hodnotila prínos navštevovania kurzov a školení pre svoj pracovný život. Zaujímavá je nepriama úmera medzi hodnotením informovanosti a veľkosťou obce – respondenti z väčších miest častejšie hodnotili dostupnosť informácií za nedostatočnú. Nasvedčuje to tomu, že v menšej obci sa informácie o vzdelávaní šíria ľahšie, než v mestách.
 • Medzi hlavné výhody ľudí nad 50 rokov v zamestnaní spontánne uvádzali respondenti svoje skúsenosti, zodpovednosť a odrastené deti. Medzi nevýhodami uvádzali najmä zdravotné problémy, ťažšie prispôsobovanie sa novým veciam, nižšiu počítačovú gramotnosť a nižšiu znalosť cudzích jazykov.

Štúdia personálneho auditu 50+

 • Počas personálnych auditov bola zaznamenaná vysoká miera aktivity a „životaschopnosti“ žien v porovnaní s mužmi, dobrá úroveň práce v tíme a vlastnosti ako vytrvalosť, zodpovednosť, svedomitosť a sebakontrola na priemernej až nadpriemernej úrovni u väčšiny zúčastnených. Boli však identifikované aj nasledovné bariéry a obmedzenia zamestnávania ľudí vo veku 50+: nedostatky v asertívnej komunikácií, delegovaní, manažérskych schopnostiach, riadení času a prezentačných zručnostiach a neochota zmeny bydliska kvôli práci, vzhľadom na silné väzby.

Analýza kvality a dostupnosti celoživotného vzdelávania pre 50+

 • Analýza celoživotného vzdelávania poukazuje na problémy v nedostatočnej dostupnosti informácií o vzdelávacích kurzoch (málo inzerovaných kurzov v tlači, nekomplexná podpora zo strany ÚPSVaR). Ďalším negatívom je malá, takmer žiadna, miera aplikácie inovácií vo vzdelávaní a taktiež absencia komplexného prístupu prispôsobovania vzdelávania tak, aby bolo citlivé k veku účastníkov.
 • Analýza schopností ľudskej mysle v rámci celoživotného vzdelávania dáva do pozornosti okrem iného aj to že zmeny funkcií evidujú vedci až od veku 60 až 65 rokov. To znamená, že z pohľadu vedy nie je na mieste robiť rozdiel vo vnímaní väčšiny ľudí vo veku 50+ a mladších. Z pohľadu vyselektovaných kompetencií uchádzača o zamestnanie, výskum naznačuje, že vekom sa oslabujú abstraktné myslenie, ochota ísť do rizika, flexibilita a sebareflexia. Naopak, vekom by sa oslabiť nemali kreatívne myslenie, priebojnosť, vytrvalosť, komunikácia, prezentačné zručnosti, riešenie problémov, vedenie a motivovanie ľudí, pripravenosť práce v tíme, samostatnosť, orientácia na odbornosť, IT a cudzie jazyky.

Analýza stavu potrieb a zamestnávania 50+ v regióne

 • Podľa výsledkov Analýzy stavu potrieb a zamestnávania 50+ v regióne v súčasnej situácii na trhu práce v sledovanom území, ale aj na celom Slovensku, zamestnávatelia potvrdzujú, že pri prijímaní do zamestnania hrá najhlavnejšiu úlohu osobnosť človeka a jeho kompetencie, nie vek. Samozrejme až na výnimky kde je požadovaná ťažšia fyzická práca, resp. sú potrebné špecifické kompetencie vo väčšej miere spájané s nižším vekom (IT, jazyky,…).

Analýza stavu a možností regionálnej politiky v oblasti zamestnávania 50+

 • Na národnej a regionálnej úrovni je zameranie projektov na riešenie problému nezamestnanosti všeobecné pre marginalizované skupiny ako celok, a nie samostatne pre vekovú skupinu a nezamestnaných vo veku 50 a viac rokov. O problémoch nezamestnanosti/zamestnávania tejto skupiny osôb sa v spoločnosti hovorí, no na regionálnej alebo miestnej úrovni doteraz neboli prijaté žiadne konkrétne opatrenia.

Analýza stavu a možností v oblasti aktívnej politiky trhu práce

 • Podľa informácií z príslušných úradov práce, zamestnávatelia  v nami sledovanom  území využívajú príspevky vybraných aktívnych opatrení na trhu práce: príspevky na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, príspevky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, príspevky na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb, príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.

Výsledky jednotlivých analýz boli následne spracované do Komplexnej analýzy východiskového stavu v oblasti zamestnávania 50+, ktorá zobrazuje problematiku zamestnávania 50+ na regionálnej úrovni ako celok.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.