Prezentácia regiónu

Zahraniční študenti SPU v našej MAS

Skupina 5 študentov zo zahraničia strávila v rámci medzinárodného štúdia zameraného na rozvoj vidieka aj 5 dní v území našej MAS. Cieľom ich pobytu bolo získať podklady k spracovaniu prípadovej štúdie – hodnotenie dosahov stratégie MAS na rozvoj regiónu.

Záverečnú správu študentov nájdete TU.
(Ex-post Evaluation of LEADER Implementation by Malohont Local Action Group – Slovakia – len v anglickom jazyku)

Manon z Francúzska, Obi z Nigérie, Carlos z Ekvádoru, Rashmi z Indie a Choi z Južnej Kórei sú študentmi 2- ročné medzinárodného štúdia v odbore Rozvoj vidieka (IMRD – International Master of Science in Rural Development). Organizátorom štúdia je konzorcium 6 európskych a 7 mimoeurópskych univerzít, pričom na Slovensku ho zabezpečuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Jeho súčasťou je aj prípadová štúdia, ktorej témou bolo tento rok Ex-post hodnotenie vybraných stratégií miestneho rozvoja. Jednou z hodnotených stratégií sa stala aj stratégia MAS MALOHONT realizovaná v rokoch 2009 – 2015, preto študenti spolu s 2 pedagógmi strávili 5 dní (25. – 29.07.2016) v území našej MAS, aby získali podklady k spracovaniu prípadovej štúdie.

Prvý deň patril predstaveniu Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, jej zloženiu, činnosti, podporeným projektom v rámci stratégie rozvoja územia MAS v predchádzajúcich 7 rokoch a diskusii s manažérkou MAS.

Počas ďalších 2 dní sme so študentmi navštívili 8 subjektov v regióne z rôznych sektorov, ktoré úspešne realizovali projekty v rámci prístupu LEADER, tzn. prostredníctvom MAS alebo v rámci grantového programu MAS. V utorok sme predstavili študentom ubytovacie zariadenie vo Veľkých Teriakovciach, kde boli počas celého pobytu ubytovaní, ako aj lesík v Rimavských Zalužanoch, knižnicu, verejné fitnes centrum a Múzeum socialistických kuriozít v Hnúšti. Záver dňa patril návšteve vzdelávacej včelnice v Kokave nad Rimavicou, v miestnej časti Liešnica.

V stredu sme zavítali do komunitného centra v Dražiciach a do obce Drienčany, v ktorej bolo predstavených viacero projektov obce. Odtiaľ smerovalo naše putovanie k vodnej nádrži Teplý Vrch, kde si študenti na chvíľu oddýchli, potom do obce Babinec a po krátkej prestávke spôsobenej dažďom si urobili individuálny výlet na rozhľadňu Maginhrad, ktorej realizátorom bola MAS. Priamo na mieste mali študenti možnosť pýtať sa príjemcov podpory na ich názory týkajúce sa najmä problémov v regióne, významu stratégie pre rozvoj územia MAS, ako aj na poznatky z realizácie projektov či odporúčania k zlepšeniu realizácie aktuálnej stratégie.

Podklady získané v teréne si doplnili vo štvrtok na spoločnom stretnutí so zástupcami MAS, na ktorom interaktívnou formou získali ďalšie názory na jednotlivé časti stratégie, na naplnenie cieľov stratégie a jej celkový prínos pre rozvoj územia, na ktorom MAS pôsobí. Ďakujeme všetkým účastníkom za to, že si aj v letnom období našli čas na pracovné stretnutie – bez nich by to nemalo význam realizovať.

Bol to pre nás veľmi zaujímavý a podnetný týždeň. Ďakujeme za túto príležitosť SPU v Nitre a Jele Tvrdoňovej, pedagógom Ivanovi Takáčovi a Martinovi Valachovi za prekonávanie jazykovej bariéry a všetkým študentom, ktorí u nás tento týždeň strávili a podelili sa o svoj pohľad na to, čo v regióne máme a čo sme v ňom doteraz dosiahli. Osobitná vďaka patrí členom našej MAS i nečlenom, ktorí študentov srdečne prijali, predstavili im svoje projekty a ochotne odpovedali na ich otázky:

  • KEĽO A SYNOVIA s.r.o. Veľké Teriakovce
  • Obec Rimavské Zalužany
  • Mesto Hnúšťa a knižnica pri Mestskom kultúrnom stredisku v Hnúšti
  • Agentúra pre rozvoj Gemera s prevádzkou v Hnúšti
  • Občianske združenie kRaj s prevádzkou v Kokave nad Rimavicou
  • Občianske združenie Šanca pre Dražice
  • Obec Drienčany
  • Obec Babinec

Prezentácia výsledkov práce študentov sa konala 5. augusta 2016 na pôde Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, ktorej sme sa z dôvodu realizácie Dvora MAS MALOHONT v Kokave nad Rimavicou nemohli zúčastniť.