Výzvy MAS

Výzvy na predkladanie projektov pre obce

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje v termíne od 19.12.2012 do 18.02.2013 ďalšie dve výzvy na predkladanie projektov, v ktorých je k dispozícii 350 000 EUR na podporu projektov obcí zahrnutých do územia MAS.

Projekty, zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón, výstavbu a rekonštrukciu športových ihrísk, drobnej architektúry, objektov spoločenského významu a pamätihodností obcí, ako aj na úpravu verejných priestranstiev, na budovanie a rekonštrukciu cyklotrás a pod., môžu obce zahrnuté do územia MAS predkladať najneskôr do 18.02.2013. Najnižšia suma, ktorú môžu obce získať je 6 638,78 EUR (bez DPH) a najvyššia 66 387,84 EUR (bez DPH).

O schválení, resp. neschválení projektov bude na základe administratívnej kontroly a bodového hodnotenia projektov rozhodovať Výberová komisia MAS, v ktorej majú svoje zastúpenie starostovia, podnikatelia i zástupcovia občianskeho sektoru. Záväzné je však až následné rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorá skontroluje správnosť celého postupu hodnotenia a výberu projektov.

 

Rovnako zamerané výzvy pre obce boli vyhlásené aj v decembri 2009, v septembri 2010, v septembri 2011 a v júli 2012. Prvých 7 obcí, ktoré uspeli vo výzvach z decembra 2009, už ukončilo realizáciu projektov a v súčasnosti 6 z nich má už preplatené finančné prostriedky. Medzi podporenými projektami bola prvá etapa rekonštrukcie mestskej budovy na knižnicu v meste Hnúšťa, rekonštrukcia kultúrnych domov v obciach Lukovištia, Teplý Vrch, Čerenčany a úprava verejných priestranstiev v obci Hrachovo, Rimavské Brezovo a Španie Pole.

Vo výzvach z roku 2010 a 2011 bolo schválených ďalších 16 projektov. Ide napríklad o rekonštrukciu bývalej školy v Babinci na spoločenské centrum, rekonštrukciu rekreačných zón v obci Rimavské Zalužany a Hrušovo, rekonštrukciu kultúrnych domov v Kokave nad Rimavicou, Sušanoch a Utekáči, ale aj o druhú etapu rekonštrukcie mestskej knižnice Hnúšti či úpravu parku pri nej, ako aj o úpravu verejného priestranstva v obci Klenovec. Ďalej je to rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Veľký Blh a Kokava nad Rimavicou, vybudovanie športových ihrísk v obci Kružno a Veľké Teriakovce, vonkajšie fitnescentrum v Hnúšti, rekonštrukcia klubu dôchodcov v Klenovci a úprava verejného priestranstva v obci Hostišovce.

Niektoré z nich sú už ukončené a čakajú na preplatenie financií zo strany PPA, niektoré čakajú na svoju realizáciu v budúcom roku.

V súčasnosti prebieha na PPA kontrola ďalších 6 projektov obcí, ktoré schválila MAS MALOHONT vo výzvach z roku 2012. Výsledky by mali byť známe v priebehu budúceho polroka.