Grantový program

Výzva na predkladanie projektov pre malé obce

Malé obce z územia MAS, ktoré z rôznych dôvodov nepredložili projekty na realizáciu cez Os 4 LEADER, majú teraz možnosť získať podporu na realizáciu projektov menšieho rozsahu z grantového programu, ktorý je financovaný z prostriedkov všetkých obcí v MAS.

Dôvodom nepredloženia projektov do výziev MAS na predkladanie projektov pre opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom Osi 4 LEADER, bol najmä nedostatok finančných prostriedkov potrebných na prefinancovanie a spolufinancovanie projektu, ako aj nedostatok kapacít na ich prípravu, realizáciu a vyúčtovanie. S uvedenými problémami, týkajúcimi sa predovšetkým malých obcí, sme počítali už pri príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS, kde sme si takúto podporu obcí naplánovali.

Dnes vyhlasujeme prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci Grantového programu MAS PRE ROZVOJ OBCÍ, ktorá je určená práve týmto obciam z územia MAS. Svoje projekty môžu obce poslať alebo doručiť osobne do Kancelárie MAS v Hrachove najneskôr do 20. mája 2013 do 16.00 hod.

Podporené budú projekty zamerané na jednu alebo viac z uvedených oblastí:

Rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia tržníc, zastávok, prvkov drobnej architektúry (prístrešky, mostíky, lavičky, altánky, informačné tabule, vstupy do obcí, odpočívadlá,…) a pod.
Rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu (okrem kultúrnych domov, samostatných budov obecných úradov, domov smútku), pamätihodností obcí (okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok) vrátane ich okolia
Úprava verejných priestranstiev (výsadba zelene, úprava parkov, rybníkov, prameňov, studničiek,…)

Maximálna suma, ktorú celkovo rozdelíme na projekty malých obcí, je 8 300,- EUR, pričom jedna obec môže získať na svoj projekt od 330,- do 1 660,- EUR.

Informácie a konzultácie Vám poskytnú pracovníčky Kancelárie MAS:
Ing. Miroslava Kubaliaková – 047/5695 533, 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk
Mgr. Stanislava Zvarová, 047/5695 533, 0904 875369, info@malohont.sk
Elena Kubaliaková, 047/5695 533, 0905 715814, ozveny@ozveny.sk

Na Vaše otázky pri príprave projektov Vám odpovieme osobne aj 25. apríla 2013, kedy sa bude konať informačný deň k výzve v rámci grantového programu MAS.