Výzvy MAS

Vyhlásili sme ďalšiu výzvu na predkladanie projektov

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci realizácie stratégie rozvoja územia MAS prístupom LEADER. V rámci tejto výzvy podporíme projekty zamerané na činnosti vo vidieckom cestovnom ruchu vo výške 378 410,00 EUR.

O podporu sa môžu uchádzať fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu pôsobiace v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT, ktoré môžu na realizáciu svojich projektov získať max. 50 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt (t.j. max. 50 % zo sumy 2 600,00 – 132 775,68 EUR). Minimálne 50 % z celkových oprávnených výdavkov musia tvoriť vlastné zdroje žiadateľa.

Medzi podporované činnosti patrí:

  • rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
  • prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou max. 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete a úprav v rámci areálu
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stravovacích priestorov a doplnkových relaxačných zariadení pokrývajúcich kapacitu nízko kapacitného ubytovacieho zariadenia (sauna, krb, bazén a pod.)

Celkovo sme na aktuálnu výzvu vyčlenili na prerozdelenie 378 410,00 EUR (11 399 979,66 SKK). Rovnako zameraná výzva bude vyhlásená následne aj v rokoch 2010 – 2012 vždy v marci. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (projekty) sa predkladajú osobne na adrese v Kancelárii MAS v Hrachove, a to v pracovných dňoch od 01.06.2010 do 21.06.2010 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.

Čo bude nasledovať po predložení projektov ?

Miestna akčná skupina MALOHONT zostaví z kandidátov navrhnutých členmi MAS 7 – člennú Výberovú komisiu MAS, ktorá skontroluje všetky projekty po administratívnej stránke a ohodnotí ich podľa vopred určených bodovacích kritérií. Vo Výberovej komisii MAS budú mať svoje zastúpenie starostovia, podnikatelia aj občianske združenia zo všetkých troch mikroregiónov spojených do MAS.

Pred hodnotením projektov dáme všetkým žiadateľom možnosť v krátkosti prezentovať svoj projekt. Následne Výberová komisia MAS vyberie na základe pridelených bodov tie projekty, ktoré odporúča schváliť a tie, ktoré neodporúča na schválenie. Pracovníci Kancelárie MAS zašlú všetky projekty na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá skontroluje správnosť celého procesu hodnotenia. Až po jej rozhodnutí bude s podporenými žiadateľmi podpísaná zmluva, na základe ktorej získajú schválenú podporu na realizáciou svojich projektov.

V rámci tejto výzvy sa bude v dňoch 27. – 28. apríla 2010 konať v Hrachove (sídlo MAS MALOHONT) seminár k príprave projektov do tejto výzvy. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť svoju účasť na mirkakubka@malohont.sk alebo na číslo 0903 772453 do 25.04.2010.