Grantový program

Vaše nápady podporíme sumou viac ako 40 000 EUR

V pondelok 19. mája 2014 boli vyhlásené 3 výzvy v rámci grantového programu MAS, v ktorých podporíme sumou 41 600 EUR vaše nápady týkajúce sa podujatí, propagácie, zveľadenia obcí a budovania turistických trás na území MAS MALOHONT.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj teraz budú podporené projekty mimovládnych organizácií predovšetkým regionálneho charakteru. Môže ísť pritom o originálny nápad, ako spropagovať región, o zaujímavé podujatie alebo o zveľadenie významného miesta vo vašej obci, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 660 EUR.

Podobnú možnosť majú opäť aj malé obce z územia MAS, ktoré z rôznych dôvodov nepredložili a ani neplánujú predložiť projekt do výziev realizovaných cez LEADER. Obce môžu svoje projekty zamerať na rekonštrukciu rekreačných zón, výstavbu a rekonštrukciu autobusových zastávok, altánkov, informačných tabúľ, objektov spoločenského významu, pamätihodností obcí alebo na úpravu verejných priestranstiev.

Na obidve výzvy je dokopy vyčlenených 16 600 EUR.

Novinkou tohto roka je výzva grantového programu pod názvom CESTOU – NECESTOU. V nej dostanú šancu na realizáciu približne 4 (a viac) projekty, v rámci ktorých možno žiadať podporu na značenie nových alebo obnovu existujúcich cyklotrás, náučných chodníkov a turistických trás, ale aj na budovanie a rekonštrukciu prislúchajúcej drobnej infraštruktúry ako sú napríklad informačné tabule, prístrešky, lávky a pod.

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú obce, združenia obcí, záujmové združenia právnických osôb a mimovládne organizácie pôsobiace v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT (k 31.12.2013).

Na celú výzvu je vyčlenených 25 000 EUR, pričom na jeden projekt možno prideliť maximálne 7 000 EUR.

Každý nápad je potrebné premeniť na jednoduchý projekt, napísať ho do formuláru a doručiť poštou alebo osobne do Kancelárie MAS v Hrachove najneskôr do 20. júna 2014 do 16.00 hod. Pri všetkých troch výzvach je podmienkou realizácia projektu aj formou dobrovoľníckej práce. Ďalšou novinkou tohtoročných výziev je povinnosť odkonzultovať predkladaný projekt s pracovníčkami Kancelárie MAS.

 

Príklady projektov podporených v minulom roku:

Autobusová zastávka v Horných Zahoranoch – pred a po realizácii projektu

Poľovnícke združenie Kokava n. R. – Kaplnka sv. Huberta v Havrilove na Utekáči (vľavo)

o.z. Šanca pre Dražice – Vydanie kalendára s receptami z húb (vpravo)

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2014 je spolufinancovaný z finančných príspevkov 39 obcí zahnutých do územia MAS.

Obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT (k 31.12.2013):

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce