Ostatné

V grantovom programe MAS bolo schválených 13 z 25 projektov

Výbor MAS schválil v utorok 8.6. výsledky hodnotenia projektov Výberovej komisie MAS. V tomto ročníku grantového programu bude podporených dokopy 13 projektov v celkovej sume 16 600 EUR.

Z 27 projektov, ktoré v stanovenom termíne predložili občianske združenia, školy, cirkevné organizácie a aktívne skupiny občanov, postúpilo do ďalšieho hodnotenia 25. Dva projekty boli z hodnotenia vylúčené po administratívnej kontrole kvôli nesplneniu podmienok grantového programu MAS.

Výberová komisia MAS hodnotila projekty systémom prideľovania bodov podľa vopred stanovených bodovacích kritérií, pričom každý člen komisie hodnotil individuálne každý projekt. Z jednotlivých hodnotení bol následne ku každému projektu vypočítaný aritmetický priemer, ktorý určil výsledné poradie. V ňom sa komisia vzhľadom na dosiahnuté body, podmienky výzvy a celkovú sumu, ktorá bola k dispozícii musela rozhodnúť, ktoré projekty podporí v plnej sume, v zníženej sume a ktoré nepodporí. Nakoniec odporučila podporiť 13 projektov.

Výsledky hodnotenia Výberovej komisie MAS zo dňa 24.5. neboli Výborom MAS schválené z dôvodu veľkého rozdielu v hodnotení v prípade väčšiny projektov a boli vrátené Výberovej komisii MAS na prehodnotenie (pozn.: Výbor MAS ako výkonný a rozhodovací orgán má takúto možnosť v zmysle príslušných ustanovení stratégie rozvoja MAS).

Proces hodnotenia projektov sa zopakoval rovnakým postupom 7.6., kedy Výberová komisia MAS na základe hodnotenia projektov odporučila podporiť 13 projektov, pričom 10 z nich bolo rovnakých ako v prvom hodnotení. Uvedený výsledok hodnotenia bol následne schválený Výborom MAS.

Medzi podporenými projektami sú prezentačné aktivity žien zo Striežoviec, kultúrne podujatia v Klenovci, Kokave nad Rimavicou, Ožďanoch a Veľkých Teriakovciach, výstava koní v Lehota nad Rimavicou i výstava drobných zvierat v Čerenčanoch, denný tábor pre deti v Hnúšti či fotosúťaž spojená s vydaním turistického sprievodcu. Okrem toho bude v rámci podporených projektov vybudovaný prístrešok nad zdrojom pitnej vody v Babinci, pódium v obci Drienčany, eko domček zo slamy, hliny a dreva v Rimavskom Brezove a čiastočne bude zrekonštruovaná drevená zvonica v Papči.

Predĺžením hodnotenia projektov sa oneskorilo aj zverejnenie výsledkov, za čo sa predkladateľom projektov ospravedlňujeme. O podporení, resp. nepodporení projektu budú všetci predkladatelia projektov informovaní písomne.

Grantový program MAS bude po podpise zmlúv pokračovať realizáciou podporených projektov. Na ich priebeh a účel použitia financií budú dohliadať pracovníčky a Monitorovací výbor MAS. O realizácii projektov Vás budeme priebežne informovať.

Na stiahnutie:
Schválené, náhradné a neschválené projekty
Popis projektov schválených na podporu