6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov podopatrenia PRV:

 • 309063001 – 6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia:

 • 11.06.2021

Dátum uzavretia:

 • 27.08.2021

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Podnikateľ-fyzická osoba – nezapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako SHR
 • Podnikateľ-fyzická osoba – zapísaný v OR – podnikajúca súčasne ako SHR
 • Podnikateľ-fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným

Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je malý poľnohospodársky podnik – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom (štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku je priemernou peňažnou hodnotou produkcie vyjadrenou v € na 1 hektár alebo 1 hospodárske zviera), prevyšuje 4 000 € a neprevyšuje 9 999 €.

Oprávnené činnosti:

 • Oprávnené projekty sú projekty zamerané na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 30 000,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 100 % – paušálna platba

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 15 000,00 € – paušálna platba

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 15 000,00 € – paušálna platba

Na stiahnutie:

Prílohy k výzve:

Informácie k výzve v ITMS2014+.

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • listinnou formou na adrese MAS: Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
 • e-mailom: mirkakubka@malohont.sk
 • telefonicky: 0903 772 453

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

 

Zverejnené: 14.06.2021