Projekty MAS

Stretnutie s českými partnermi v našej MAS je za nami

Výmena skúseností v rámci projektu spolupráce Spoločne sme na koni pokračovala 13. – 14. mája 2014 na slovenskej strane, v území MAS MALOHONT, kde sme našim partnerov z ČR predstavili dva možné východiskové body konských trás, ako aj iné zaujímavosti.

Prvou zastávkou, ktorú sme spolu so zástupcami z partnerských MAS Hříběcí hory a MAS Společná cesta navštívili, bol areál Jazdeckého klubu Excel Madon v Rimavskom Brezove. Po prehliadke dvora a prezentácii aktivít klubu nasledoval krátky prechod na koňoch vybraným úsekom plánovanej konskej trasy, ktorá by mala vychádzať z areálu jazdeckého klubu a napájať sa na cestu Márie Szechy.

Potom sme absolvovali prehliadku gotického kostola a archeologického náleziska v Kyjaticiach. Pred spoločnou večerou za účasti dobrovoľníkov z našej MAS nám skupina Semity iusti z Utekáča spestrila program ukážkou stredovekých bojov.

Druhý deň sme pokračovali na Ranči Cindyum u Spodniakov na Zapači v Lehote nad Rimavicou, kde nás okrem prehliadky farmy čakala aj ochutnávka syrov z domácej produkcie.

Následne sme zavítali do Hnúšte, kde sme s našimi partnermi navštívili Múzeum socialistických kuriozít a ukázali sme im projekt verejného fitness centra podporeného prostredníctvom MAS MALOHONT.

Záver návštevy patril prehliadke vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach a pracovnej porade k príprave a realizácii ďalších aktivít projektu spolupráce, medzi ktorými bude dominovať výstavba rozhľadní v našej MAS a výstavba vyhliadok a odpočívadiel na konských trasách na území českých MAS. Popri tom pokračuje realizácia spoločnej fotosúťaže a plánovanie konských trás v MAS MALOHONT.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom z Jazdeckého klubu Excel Madon pod vedením Miloša Hrončeka, rodine Spodniakovej, skupine Semity iusti z Utekáča, Agentúre pre rozvoj Gemera a ostatným členom i členom MAS, ktorí sa podieľali na dvojdňovom programe tohto stretnutia

Stretnutie sa konalo v rámci projektu nadnárodnej spolupráce Spoločne sme na koni, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.