Výzvy MAS

Vo štvrtok sa konal seminár k aktuálnym výzvam MAS

Cieľom seminára, ktorý sa konal 9. septembra vo Veľkých Teriakovciach, bolo rozšíriť vedomosti a zručnosti členov MAS i záujemcov z verejnosti pri príprave projektov, a tým aj pri realizácii stratégie rozvoja územia MAS prístupom LEADER

Seminár bol určený pre potenciálnych predkladateľov projektov, ktorými sú v rámci uvedených výziev obce zahrnuté do MAS a pre spracovateľov projektov, ktorými sú pracovníci obce, miestni aktivisti a organizácie alebo samotní starostovia obcí.

V prvej časti boli účastníci seminára oboznámení s podmienkami aktuálnych výziev MAS na predkladanie projektov, ktoré boli vyhlásené 02.09. a so zmenami, ku ktorým došlo v porovnaní s rovnakými výzvami, ktoré vyhlásila MAS koncom minulého roka.

Ďalšia časť seminára bola zameraná na najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytli pri spracovaní a predkladaní projektov a v závere boli účastníkom seminára poskytnuté rady ako vyplniť formulár ŽoNFP (projektu). Počas seminára boli priebežne konzultované aj plánované projektové zámery.

Na stiahnutie:
Prezentácia zo seminára vo formáte PDF