Výzvy MAS

Schválili sme viac ako 314 tis. EUR na ďalších 11 projektov

Od 14. septembra do 14. decembra 2011 mali obce zahrnuté do územia MAS možnosť predkladať projekty zamerané na rekonštrukciu spoločenských objektov, výstavbu ihrísk a prvkov drobnej architektúry či na úpravu verejných priestranstiev.

Do termínu uzávierky bolo predložených dokopy 11 projektov s celkovou požadovanou sumou 314 840,56 EUR, ktoré v dňoch 11. – 12. januára 2012 hodnotila Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov samospráv, podnikateľov a občianskeho sektoru. Na základe administratívnej kontroly a následného hodnotenia projektov podľa bodovacích kritérií boli schválené všetky predložené projekty. Súčasťou hodnotenia a výberu projektov bola aj ich verejná prezentácia predkladateľmi projektov.

Vo výzve č. 7/PRV/MAS 16 boli podporené projekty obcí Drienčany, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou, Veľký Blh, Klenovec, Rimavské Brezovo, Veľké Teriakovce, Padarovce a mesta Hnúšťa. V rámci nich je naplánované napríklad vybudovanie rozprávkového labyrintu v Drienčanoch, vonkajšieho fitnescentra v Hnúšti či ihriska a hry v obci Kružno, kde sa inšpirovali rovnomennou stolovou hrou. K ďalším projektom patrí rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Veľký Blh a Kokava nad Rimavicou a výstavba multifunkčných ihrísk v obci Rimavské Brezovo, Veľké Teriakovce a Padarovce. V druhej výzve č. 8/PRV/MAS 16 bol schválený jediný predložený projekt obce Hostišovce zameraný na úpravu verejných priestranstiev.

V oboch výzvach neboli vyčerpané všetky financie, ktoré boli na projekty vyčlenené, preto budú presunuté do výziev na predkladanie projektov v tomto roku.

Hoci boli projekty na úrovni MAS MALOHONT schválené, konečné rozhodnutie o poskytnutí podpory na projekt vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá vykoná kontrolu správnosti celého výberového procesu.

Financie na podporu uvedených projektov má MAS MALOHONT schválené z Programu rozvoja vidieka SR – Os 4 Leader, a to už od konca roku 2009, odkedy ich prostredníctvom výziev na predkladanie projektov každoročne rozdeľuje na rôzne projekty obcí a podnikateľov v cestovnom ruchu.

Na stiahnutie:
Schválené projekty vo výzvach č. 7/PRV/MAS 16 a č. 8/PRV/MAS 16