Výzvy MAS

Schválené prvé projekty v tomto programovom období

Po takmer trištvrte roku schválila MAS MALOHONT prvé 2 projekty v programovom období 2014 – 2020 s celkovou výškou príspevku 196 080,54 €. Definitívne rozhodnutie o schválení projektov je v rukách Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Výzva MAS_063/7.4/2 v rámci podopatrenia 7.4 bola zameraná na podporu investícií do základnej občianskej infraštruktúry v obciach MAS.

Celkovo v nej bolo prijatých a zaregistrovaných 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov), z ktorých 3 splnili podmienky administratívneho overovania a postúpili do odborného hodnotenia. Aj napriek tomu, že všetky 3 projekty následne splnili podmienky odborného hodnotenia, kvôli nedostatku finančných prostriedkov vo výzve (200 000 €) boli podporené len 2 z nich, ktoré sa na základe bodového hodnotenia odborných hodnotiteľov umiestnili na prvých dvoch miestach. Počas administratívneho overovania boli 2 projekty stiahnuté zo strany žiadateľa a opätovne budú predložené v jednej z aktuálne vyhlásených výziev MAS. Všetky projekty boli následne zaslané spolu s podpornou dokumentáciou MAS na kontrolu na PPA, ktorá vydá definitívne rozhodnutia o schválení, resp. neschválení projektov. Ich realizáciu odhadujeme najskôr na budúci rok.

Všetkým žiadateľom aj riadiacemu orgánu sa ospravedlňujeme za oneskorené vyhodnotenie výzvy z dôvodu personálnych zmien Kancelárie MAS, zdravotných problémov manažérky MAS a mimoriadnej situácie spôsobnej koronavírusom. Veríme, že pri ďalších výzvach sa to už nebude opakovať.