Výzvy MAS

Schválené posledné 3 projekty v období 2007 – 2013

Od augusta do novembra 2013 prebiehali  posledné dve výzvy na predkladanie projektov v súčasnom programovacom období, v ktorých boli dokopy predložené 3 projekty. Na základe hodnotenia Výberovej komisie MAS v decembri 2013 boli všetky projekty schválené.

 

 

 

Išlo o výzvy č. 16/PRV/MAS 16 a 17/PRV/MAS 16, ktoré boli vyhlásené 30.08.2013 s možnosťou predkladať projekty do 22.11.2013, kedy boli predložené celkovo 3 projekty s požadovanou sumou 190 538,19 EUR.

 

Výzva č. 16/PRV/MAS 16 bola určená pre právnické a fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva na aktivity zamerané na výstavbu a rekonštrukciu rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok, ako aj na budovanie rekreačných a relaxačných činností k nim. V tejto výzve boli predložené dva projekty s požadovanou sumou 164 944,95 EUR. Vzhľadom na bodové hodnotenie a rozpočet, ktorý bol k dispozícii na uvedenú výzvu, Výberová komisia MAS schválila oba projekty nasledovne – projekt firmy Keľo a synovia s.r.o. Veľké Teriakovce v plnej výške 80 185,39 EUR a projekt firmy Agrotrade spol. s r.o. Padarovce v zníženej sume 77 031,54 EUR.

Vďaka týmto projektom by mali v areáli Salaša pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach pribudnúť ďalšie dva ubytovacie objekty s kapacitou 12 stálych lôžok a s rovnakou kapacitou bude disponovať aj Jazdecké a rybárske centrum, ktoré vznikne rekonštrukciou nevyužívaného poľnohospodárskeho objektu v obci Budikovany.

Výzva č. 17/PRV/MAS 16 bola určená pre projekty zamerané na marketing vidieckeho cestovného ruchu. Jediný projekt s požadovanou sumou 25 593,24 EUR, ktorý bol zároveň aj schválený, predložil do tejto výzvy Mikroregión Rimava a Rimavica. V rámci projektu bude zrealizovaných niekoľko aktivít na podporu propagácie ponuky cestovného ruchu na území celej MAS, a to napríklad vytvorenie turistického webportálu, vydanie máp, pohľadníc a brožúry. Tieto aktivity budú zavŕšené účasťou na výstave cestovného ruchu Slovakiatour 2015 v Bratislave.

 

Tak ako vždy projekty hodnotila 7-členná Výberová komisia MAS zložené zo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru. Všetky projekty spolu s ďalšou podpornou dokumentáciou budú začiatkom januára 2014 zaslané na PPA, ktorá vykoná následnú administratívnu kontrolu projektov i celého procesu hodnotenia. Až po jej rozhodnutí bude známe, či projekty budú schválené alebo nie.