Výzvy MAS

Schválené ďalšie projekty obcí

V dňoch 4. a 5. septembra zasadala Výberová komisia MAS, ktorá v posledných výzvach pre obce schválila 8 projektov s požadovanou sumou viac ako 170 000 EUR a jeden projekt neschválila.

 

Posledné dve výzvy na predkladanie projektov obcí trvali od 05. júna do 05. augusta 2013 a dokopy v nich bolo predložených 9 projektov s celkovou požadovanou sumou 186 700,91 EUR. O schválení, resp. neschválení projektov rozhodovala 7-členná Výberová komisia MAS, ktorá v prvý deň hodnotenia vykonala administratívnu kontrolu všetkých projektov. Podmienky administratívnej kontroly nesplnil jeden z projektov, ktorý bol na základe toho vyradený z ďalšieho hodnotenia a zároveň nebol Výberovou komisiou MAS schválený. Ostatné projekty boli následne na druhý deň hodnotené podľa vopred stanovených bodovacích kritérií, čomu predchádzala verejná prezentácia projektov ich predkladateľmi.

Vo výzve na predkladanie projektov č. 14/PRV/MAS 16 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo bolo schválených 7 projektov obcí s požadovanou sumou 149 066,29 EUR. Vďaka týmto projektom sa už v budúcom roku zmodernizuje amfiteáter v Kokave nad Rimavicou, obec Drienčany vybuduje drevenú kolkáreň ako ďalší objekt oddychového centra a obec Rimavská Baňa vybuduje tenisové ihrisko a rozhľadňu v lokalite Vŕšok. V Lehote nad Rimavicou pribudne detské ihrisko a v obci Klenovec bude zrekonštruovaný nevyužívaný obecný dom na Klenovskú izbu a drevená kolešňa na múzeum súkenníctva a gubárstva. Neschváleným projektom je projektom obce Utekáč, v ktorom bola naplánovaná ďalšia časť rekonštrukcie kultúrneho domu pozostávajúca z tržnice, verejných WC a výstavných veží, čo nebolo v súlade s podmienkami uvedenej výzvy.

 

V rámci výzvy č. 15/PRV/MAS 16 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí bol prijatý projekt obce Nižný Skálnik, na ktorý bola schválená požadovaná suma vo výške 22 048,38 EUR. V rámci neho bude vybudovaná polovica náučného chodníka Pod stopách Maginhradu, ktorá vedie katastrálnym územím obce.

Celkovo tak bolo schválených 8 projektov s požadovanou sumou 171 114,67 EUR.

Konečné slovo v hodnotení projektov však bude mať Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá vykoná administratívnu kontrolu schválených i neschválených projektov, ako aj celého postupu hodnotenia a výberu projektov zo strany MAS.

 

Zostatok finančných prostriedkov z oboch výziev vo výške 9 607,01 EUR bol na základe rozhodnutia Výboru MAS presunutý do opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť B, ktoré je zamerané na podporu marketingu cestovného ruchu a na ktoré bola koncom augusta tohto roka vyhlásená jedna z posledných výziev na predkladanie projektov.