Regionálne produkty

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Oznámenie MAS MALOHONT č. 01 zo dňa 07.11.2016:
Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že predĺžila termín na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT” v rámci výzvy č. 03/2016 do 12.12.2016.
Miestna akčná skupina MALOHONT prijíma žiadosti na adrese: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, a to v pracovných dňoch od 07.11.2016 do 12.12.2016 v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod.

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 09.09.2016 tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 11.11.2016. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky a služby z regiónu Gemer-Malohont.

Všetky informácie o regionálnom značení nájdete na web stránke: www.gemer-malohont.sk

Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie a služieb podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností. Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.

Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. V prípade služieb pôjde o označenie prevádzky ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia, resp. podujatia, programu alebo doplnkovej služby cestovného ruchu. Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty alebo služby, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku/služby v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov.

A čo prinesie značenie produktov/služieb ich výrobcom/poskytovateľom?

  • odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov a služieb
  • zviditeľnenie výrobkov/služieb pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
  • propagáciu výrobkov/služieb doma i v zahraničí
  • priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR.

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov a poskytovateľov služieb v rámci tretej výzvy nasledovné formy propagácie:

  • jednotná marketingová stratégia
  • prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
  • samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov (úvodný balík)
  • tabuľku na označenie certifikovaných služieb (1 ks)
  • prezentácia v katalógu výrobkov a služieb v elektronickej verzii na web stránke www.gemer-malohont.sk
  • možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na podporu miestnych produktov

Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky Vám radi poskytneme v kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na týchto kontaktoch: Ing. Miroslava Vargová – 0903 772 453, mirkakubka@malohont.sk

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva č. 03/2016 – aktualizovaná
Formulár žiadosti o udelenie značky
Ako získať značku – Metodika regionálneho značenia

Upozornenie: Možnosť získať značku „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“ aj na ubytovacie a stravovacie služby alebo na zážitkové aktivity ako sú napríklad podujatia, animačné programy, vzdelávacie aktivity či doplnkové služby v cestovnom ruchu bola v rámci danej výzvy zrušená, a to z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít MAS.