Regionálne produkty

REGIONÁLNA ZNAČKA: Druhá výzva vyhlásená

Oznámenie MAS MALOHONT č. 01 zo dňa 05.05.2015:
Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že predĺžila termín na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“ v rámci výzvy č. 02/2015 do 29.06.2015.
Miestna akčná skupina MALOHONT prijíma žiadosti na adrese: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, a to v pracovných dňoch od 15.06.2015 do 29.06.2015 v čase od 09.00 hod. do 16.00 hod.

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 09.04.2015 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29.06.2015. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá bude rozhodovať o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.

Všetky informácie o regionálnom značení nájdete na web stránke: www.gemer-malohont.sk

Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych producentov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností. Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov. A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom? Predovšetkým propagáciu produktov doma i v zahraničí, priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov. Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného pultu a pod.

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov v rámci druhej výzvy rôzne formy propagácie:

  • jednotná marketingová stratégia
  • prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
  • samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov (úvodný balík)
  • prezentácia v katalógu výrobkov v elektronickej verzii na www.gemer-malohont.sk
  • ďalšie podľa možností a kapacít koordinátora regionálneho značenia

Región Gemer-Malohont má svoj vlastný neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a storočnými tradíciami jej obyvateľov. Časť tohto charakteru majú v sebe aj výrobky a produkty pochádzajúce z tohto regiónu, do ktorých je vložená práca miestnych ľudí a časť ich duše. Zavedenie regionálneho značenia pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont je jednou z ciest, ako zviditeľniť produkty miestnych výrobcov pre návštevníkov i jeho obyvateľov.

Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky Vám radi poskytneme v kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na týchto kontaktoch: Ing. Miroslava Vargová – 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva č. 02/2015 – aktualizovaná 
Formulár žiadosti o udelenie značky
Ako získať značku – Metodika regionálneho značenia

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT pre vybrané služby poskytované na území regiónu Gemer-Malohont bude vyhlásená do 29.05.2015.