Výzvy MAS

Projekty obcí podporíme sumou 200 000 €

MAS MALOHONT vyhlásila 6.6.2019 prvú výzvu na predkladanie projektov obcí v rámci realizácie stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 – 2023. Zároveň vyhlásila aj výzvu na výber odborných hodnotiteľov.

Celkovo je na výzvu vyčlenených 200 000 €, pričom o podporu na realizáciu projektov sa môžu uchádzať obce a mikroregióny (záujmové združenia právnických osôb) z územia MAS MALOHONT. Projekty je možné predkladať do 11.10.2019. Minimálna výška žiadaného príspevku je 5 000 € a maximálna výška podpory je 100 000 € na jeden projekt.

V rámci opatrenia 7.4, na ktoré je výzva vyhlásená, sú podporované nasledovné činnosti:

  • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/ rekonštrukcia/ modernizácia športovísk (okrem detských, futbalových a multifunkčných ihrísk), amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov
  • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
  • Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb

Všetky potrebné informácie k výzve nájdete na:

Okrem toho MAS MALOHONT vyhlásila aj výzvu na výber odborných hodnotiteľov v rámci opatrenia 7.4, do ktorej sa môžu zapojiť uchádzači z územia i mimo územia MAS, ktorí majú záujem podieľať sa na hodnotení predložených projektov (žiadostí o nenávratný finančný príspevok). Hodnotenie projektov je odmeňované. Všetky potrebné informácie k výzve na výber odborných hodnotiteľov nájdete TU.