Výzvy MAS

Prijali sme 6 projektov obcí

Vo výzvach na predkladanie projektov č. 9/PRV/MAS 16 a 10/PRV/MAS, ktorých uzávierka bola v pondelok 10. septembra, sme prijali spolu 6 projektov obcí s celkovou požadovanou sumou viac ako 120 000 EUR.

 

V rámci výzvy č. 9/PRV/MAS 16 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo bolo predložených 5 projektov, z toho 2 z nich boli predložené opätovne po tom, ako neboli schválené v predchádzajúcich výzvach kvôli admnistratívnym nezrovnalostiam. O podporu projektov sa v tejto výzve uchádza mesto Hnúšťa, ktoré plánuje vymeniť okná a dvere na kultúrnom dome, ďalej obce Zacharovce a Veľké Teriakovce, ktoré chcú zriadiť detské ihrisko, Obec Nižný Skálnik, ktorá plánuje zriadiť pamätnú izbu Učenej spoločnosti malohontskej a obec Drienčany s rozprávkovým labyrintom. Celková požadovaná suma týchto projektov predstavuje 96 786,86 EUR bez DPH. Do výzvy č. 10/PRV/MAS 16 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí predložila svoj projekt len obec Kokava nad Rimavicou, ktorá požaduje 25 495,97 EUR bez DPH na komplexnú rekonštrukcia fontány v centre obce. K celkovej požadovanej sume, ktorá je viac ako 120 000 EU, prispejú z vlastných zdrojov aj obce.

Výsledky hodnotenia projektov na úrovni MAS by mali byť známe v polovici októbra 2012. Nevyčerpané financie z uvedených výziev budú presunuté do výziev na predkladanie projektov v tomto a budúcom roku.

Po hodnotení projektov na úrovni MAS postupujú všetky projekty na kontrolu, ktorú vykonáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).

Financie na podporu uvedených projektov má schválené Miestna akčná skupina MALOHONT z Programu rozvoja vidieka SR – Os 4 Leader, a to už od konca roku 2009, odkedy ich prostredníctvom výziev na predkladanie projektov každoročne rozdeľuje na projekty obcí a podnikateľov v cestovnom ruchu.

O priebehu hodnotenia, výberu a následne aj realizácie projektov Vás budeme postupne informovať.