Stratégia 2014 - 2020

Pred 3 rokmi sme začínali s prípravou stratégie

Presne v tento deň pred 3 rokmi sme sa zúčastnili prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorým sme odštartovali takmer dvojročný proces prípravy stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 – 2023. Výsledok z jej hodnotenia však dodnes nepoznáme.

Desiatky pracovných stretnutí a zapojené stovky ľudí

Stratégia miestneho rozvoja pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom bola spracovaná za aktívnej účasti zástupcov samospráv, podnikateľov, občianskych združení a ďalších aktívnych organizácií i jednotlivcov z územia MAS MALOHONT pod vedením miestnych odborníkov. Proces prípravy stratégie prebiehal v rokoch 2014 – 2015 s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a z príspevkov obcí zahrnutých do územia MAS.

Od 13. februára 2014 do 15. decembra 2015, kedy bola stratégia predložená na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa stovky miestnych ľudí zapojili do rôznych pracovných stretnutí a aktivít:

  • 43 zasadnutí obecných/mestských zastupiteľstiev v roku 2014, ktoré boli oboznámené so zámerom spracovania stratégie a vyjadrili súhlas so zaradením obce/mesta do územia MAS aj na ďalšie programové obdobie 2014 – 2020 (316 účastníkov)
  • 43 verejných stretnutí vo všetkých obciach zahrnutých do územia MAS v roku 2014 k spracovaniu analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození (446 účastníkov)
  • 306 projektových zámerov od obcí, združení a podnikateľov, ktoré boli zozbierané v rokoch 2014 – 2015
  • dotazníkový prieskum názorov a potrieb občanov v 43 obciach MAS, ktorého sa zúčastnilo 2 715 respondentov, čo predstavuje návratnosť 40,7 % zo všetkých 6673 rozdaných dotazníkov
  • 4 verejné pracovné stretnutia k zostaveniu vízie a identifikácii problémov (Hrnčiarska Ves – 05.02.2015), k stanoveniu cieľov, priorít a opatrení (Rimavské Zalužany – 23.02.2015) a k návrhu podporovaných projektov prostredníctvom MAS (Rimavská Baňa -14.04.2015 a Hnúšťa – 04.06.2015)
  • 2 stretnutia pracovnej skupiny k dopracovaniu strategickej, implementačnej a finančnej časti stratégie CLLD (Hrachovo – 08.09.2015 a Hnúšťa – 14.10.2015)

V rokoch 2014 – 2015 prebiehala zároveň aktualizácia analýzy miestnych zdrojov, ktorá bola spolu s výstupmi z uvedených stretnutí a aktivít spracovaná do stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 – 2023. Prostredníctvom nej budú finančne podporované projekty, ktoré budú prispievať k naplneniu 3 prioritných oblastí s cieľom zatraktívniť región Malohont pre obyvateľov, podnikateľov i návštevníkov.

Čo sa udialo od predloženia stratégie na ministerstvo

Vo februári 2016 bolo vyhlásené tzv. 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS, v ktorom sa malo definitívne rozhodnúť o podporení, resp. nepodporení stratégie, a to na základe výsledkov hodnotenia z 1. kola výzvy. To nám bolo doručené 11. marca 2016 v podobe pozitívnej hodnotiacej správy. Žiadosť o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS sme teda predložili 17. marca 2016 na Pôdohospodársku platobnú agentúru a 19. septembra 2016 nám bolo doručené potvrdenie o registrácii našej žiadosti.

Stačilo si teda počkať už len na definitívne rozhodnutie, ku ktorému však nedošlo, nakoľko o 4 dni neskôr bola uvedená výzva zrušená. Jedným z dôvodov bolo zvýšenie pokrytia územia SR miestnymi akčnými skupinami, čo pri rovnakom finančnom balíku znamenalo zníženie požadovanej finančnej podpory na stratégiu. V prípade našej MAS to znamenalo zníženie požadovanej sumy z 3,88 mil. € na 3,23 mil. € pri zachovaní podpory pre všetky pôvodne vybrané opatrenia.

Takto upravenú stratégiu sme spolu so žiadosťou o schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS opätovne predložili na Pôdohospodársku platobnú agentúru 02. decembra 2016 a odvtedy opäť čakáme na rozhodnutie o podporení, resp. nepodporení stratégie. Napriek všetkému pevne dúfame, že sa to v tomto roku už rozbehne a my budeme môcť opäť podporiť množstvo zaujímavých projektov obcí, podnikateľov i občianskych združení, ktoré posunú život v našom regióne vpred.

Kedy začneme s podporou projektov cez MAS

Od predloženia stratégie nie je snáď týždeň, kedy by sa potenciálni žiadatelia z územia MAS neinformovali o možnostiach a termínoch podpory prostredníctvom stratégie miestneho rozvoja. Ak by išlo zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry všetko tak, ako malo, dnes by sme už mali vyhlásené prvé výzvy na predkladanie projektov. Realita je však iná a naše možnosti zmeniť to, sú minimálne.

Prvoradou podmienkou je schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS, k čomu dodnes ešte nedošlo. Potom bude nasledovať ešte predloženie žiadostí na chod MAS, bez ktorého ani tá najlepšie spracovaná stratégia nemá šancu na úspešnú realizáciu a zrejme až potom príde na rad dlho očakávané vyhlásenie prvej výzvy prostredníctvom MAS v programovom období 2014 – 2020. Kedy a či to bude ešte v tomto roku, to žiaľ nevieme.

Poďakovanie

Ak ste to prečítali až potiaľto a nestratili sa v tom, blahoželáme a ďakujeme. Rovnako ďakujeme všetkým členom a dobrovoľníkom MAS MALOHONT, ktorí napriek tomu, že realizácia stratégie mešká, nestrácajú dôveru v naše spoločné ciele a naďalej sa podieľajú alebo iným spôsobom podporujú aktivity MAS. Obrovská vďaka patrí aj obciam, ktoré sa k podpore rozvoja regiónu postavili tak, ako sa má a finančne prispievajú na činnosť MAS aj v období, kedy nie sú k dispozícii dotácie na podporu rozvoja vidieckych regiónov. Môžu byť príkladom aj pre ostatné obce na Slovensku.

Za spracovateľský kolektív stratégie:
Ing. Miroslava Vargová
koordinátorka a hlavná spracovateľka stratégie