Výzvy MAS

Podporíme podnikanie vo výrobe aj v službách

Na podporu podnikateľských zámerov má Miestna akčná skupina MALOHONT k dispozícii 479 000 eur. Výzva na predkladanie projektov, ktorú vyhlásila v júni tohto roka, je určená pre mikro a malé podniky. Pre získanie dotácie je potrebné splniť niekoľko podmienok, ktoré podrobne predstavíme na informačnom dni koncom júla.

Podpora podnikania a inovácií

Ide o výzvu MAS v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií, v ktorej sa môžu podnikatelia uchádzať o dotáciu vo výške minimálne 10 000 eur a maximálne 100 000 eur na jeden projekt. Podpora môže tvoriť maximálne 55 % z celkových oprávnených výdavkov. To znamená, že minimálne 45 % zdrojov musí byť vlastných.

Medzi oprávnené činnosti patrí široká škála oblastí vrátane priemyselnej výroby rôzneho zamerania (od potravín, cez textil až po drevo či kov), stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy, ubytovacích či stravovacích služieb. Vo výzve sú vymenované oblasti, ktoré oprávnené nie sú, na čo žiadatelia nie sú zvyknutí. Všetky ostatné oblasti sú teda oprávnené za predpokladu, že sú definované v štatistickej klasifikácii SK NACE. Ak si žiadateľ nie je istý, odporúčame mu kontaktovať zamestnancov MAS. Finančnú podporu je možné získať na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, nákup strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, technológií aj marketingové aktivity.

Z podpory sú vylúčené podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Čo treba splniť pre schválenie podpory

Jednou z podmienok je, že investícia musí byť realizovaná na území MAS. V prípade stavebných investícií je nevyhnutné mať vysporiadané majetkoprávne vzťahy, projektovú dokumentáciu stavby a príslušné povolenia na jej realizáciu. Podmienkou je aj vytvorenie pracovného miesta, čo zo strany MAS dlhodobo pripomienkujeme, a to nielen s ohľadom na nepriaznivú situáciu za posledné mesiace spôsobenú koronakrízou. Zatiaľ neúspešne, ale zo strany riadiaceho orgánu je snaha upraviť to na udržanie pracovného miesta.

Do kedy je potrebné predložiť projekt

Žiadosť o dotáciu je potrebné vyplniť na predpísanom formulári a spolu s prílohami predložiť na adresu MAS MALOHONT. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 30.9.2021 a 2. hodnotiace kolo sa uzatvára 2.11.2021. V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budú ďalšie kolá uzatvárané v intervale jedného mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca. Vzhľadom na výrazne oneskorené vyhlasovanie výziev, odporúčame žiadateľom neodkladať predloženie projektov na neskôr. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Informačný deň pre žiadateľov

Neviete, či je výzva vhodná práve pre vás? Máte už premyslený zámer, ale zároveň aj nejasnosti? Nevyznáte sa v podmienkach výzvy? V tom prípade vás pozývame na informačný deň k uvedenej výzve, ktorý sa uskutoční koncom júla. O presnom termíne a mieste konania vás budeme včas informovať na web stránke MAS.

Uvedená výzva je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.

Foto: Pixabay