Výzvy MAS

Podporíme ďalšie projekty v cestovnom ruchu

Miestna akčná skupina (MAS) MALOHONT vyhlásila poslednú výzvu na predkladanie projektov zameraných na podporované činnosti vo vidieckom cestovnom ruchu, na ktoré prerozdelí viac ako 160 000 EUR. Projekty je možné predkladať od dnešného dňa (20.02.) do 22.04.2013.

 

O podporu sa môžu uchádzať fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu pôsobiace v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT, ktoré môžu na realizáciu svojich projektov získať max. 50 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt (t.j. max. 50 % zo sumy 2 600,00 – 132 775,68 EUR). Minimálne 50 % z celkových oprávnených výdavkov musia tvoriť vlastné zdroje žiadateľa.

Medzi podporované činnosti patrí okrem rekonštrukcie a modernizácie existujúcich nízko kapacitných ubytovacích zariadení (do 10 lôžok) aj prestavba, resp. prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízko kapacitné ubytovanie (do 10 lôžok). Podporovaná je aj výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania a doplnkových relaxačných služieb pri nízko kapacitných ubytovacích zariadeniach ako sauna, krb, výrivka, bazén a pod.

 

V rámci rovnako zameraných výziev, ktoré boli vyhlásené v rokoch 2010 a 2011, sme doteraz schválili 12 projektov, z ktorých 10 je zazmluvnených, 1 je v procese hodnotenia na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) a 1 nebol schválený na úrovni PPA z dôvodu nedoloženia dokladov na základe výzvy na doplnenie projektu.

 

Doteraz zazmluvnených 10 projektov bude podporených sumou 430 001,58 EUR. Tri z uvedených projektov sú už ukončené – dva v obci Horné Zahorany a jeden v obci Kokava nad Rimavicou, časť Kokava – Háj, ktorý už má preplatených 50 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 33 542,36 EUR.

Celkovo sme na aktuálnu výzvu č. 13/PRV/MAS 16 vyčlenili 164 394,69 EUR.

Ide o finančné prostriedky, ktoré neboli vyčerpané v predchádzajúcej výzve v rámci uvedeného opatrenia.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (projekty) sa predkladajú osobne v Kancelárii MAS v Hrachove, a to v pracovných dňoch od 20.02.2013 do 22.04.2013 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

 

Všetkých záujemcov o predloženie projektu pozývame na konzultačný seminár, ktorý sa bude konať 28.02.2013 o 13.00 hod. v priestoroch Kancelárie MAS v Hrachove (Sama Vozára 154).