Výzvy MAS

Podporíme budovanie ubytovacích zariadení

MAS MALOHONT vyhlásila koncom júla výzvu na predkladanie projektov zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu ubytovacích zariadení v nadväznosti na rozvoj rekreačných a relaxačných činností. Celkovo je v nej na projekty vyčlenených 220 000 €.

Medzi oprávnené činnosti, ktoré je možné v rámci tejto výzvy podporiť, patrí výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.

O podporu vo výške maximálne 30 000 €, resp. 100 000  € na 1 projekt sa môžu uchádzať mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach, fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, obhospodarujúce lesy alebo podnikajúce v oblasti chovu rýb. Minimálna výška príspevku na projekt je 10 000 € a intenzita podpory v prípade mikro a malých podnikov je 55 % z celkových oprávnených výdavkov, 45 % pre stredné podniky a 35 % pre veľké podniky.

Cieľom tejto výzvy je prispieť k zlepšeniu podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v regióne prostredníctvom investícií do ubytovacích zariadení a doplnkových služieb k nim. Projekty možno predkladať najneskôr do 27.11.2020.

Všetky potrebné informácie o výzve v rámci podopatrenia 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností nájdete na:

  • web stránke MAS v časti Vyhlásené výzvy
  • v systéme ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=36e158a8-3300-490d-b5ac-40b0af21f9f7
  • informačnom dni, ktorý sa koná 19.8.2020 od 09:00 hod. v priestoroch MAS v Hrachove

V tomto roku plánuje MAS MALOHONT vyhlásiť ešte jednu výzvu pre podnikateľské subjekty, a to v novembri pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.