Výzvy MAS

Podporíme budovanie cyklotrás, zastávok a parkovísk

Na podporu budovania cyklotrás, zastávok a parkovísk má Miestna akčná skupina MALOHONT k dispozícii 430 000 eur. Jedná sa o dve výzvy na predkladanie projektov, ktoré sme vyhlásili v júni 2021. Podmienky, ktoré je potrebné splniť pre získanie dotácie, predstavíme na informačnom dni v septembri.

Podpora budovania cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry

Ide o výzvu MAS v rámci aktivity B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. O dotáciu vo výške od 10 000 do 100 000 eur môžu žiadať obce, mestá a mikroregióny, ale aj občianske organizácie. Finančná podpora môže tvoriť maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov a 5 % musí byť pokrytých z vlastných zdrojov. Celkovo je na túto vyzvú vyčlenených 330 000 eur.

Medzi podporované aktivity patria okrem výstavby a rekonštrukcie cyklotrás aj investície do doplnkovej infraštruktúry ako sú napríklad chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, odpočívadlá alebo systémy automatickej požičovne bicyklov. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Podpora budovania zastávok a parkovísk

Ďalšia výzva v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel je určená pre obce a mestá. Podporíme  v nej projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zastávok, staníc a parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom. Súčasťou projektu môžu byť aj informačné tabule alebo informačné systémy.

Výška dotácie sa môže pohybovať od 10 000 do 100 000 eur na jeden projekt, pričom rovnako ako pri výzve B1 sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Celkový rozpočet tejto výzvy je 100 000 eur. Viac informácií nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Čo treba splniť pre schválenie podpory

Jednou z podmienok je, že investícia musí byť realizovaná na území MAS. V prípade stavebných investícií je nevyhnutné mať vysporiadané majetko-právne vzťahy, projektovú dokumentáciu stavby a príslušné povolenia na jej realizáciu.

Do kedy je potrebné predložiť projekt

Žiadosť o dotáciu je potrebné vyplniť na predpísanom formulári a spolu s prílohami predložiť na adresu MAS MALOHONT. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 31.8.2021 a 2. hodnotiace kolo sa uzatvára 30.9.2021. V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budú ďalšie kolá uzatvárané v intervale jedného mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca. Vzhľadom na výrazne oneskorené vyhlasovanie výziev, odporúčame žiadateľom neodkladať predloženie projektov na neskôr.

Informačný deň pre žiadateľov

Neviete, či je výzva vhodná práve pre vás? Nevyznáte sa v podmienkach výzvy alebo máte nejasnosti? V tom prípade vás pozývame na informačný deň k uvedeným výzvam, ktorý sa uskutoční 14. septembra 2021. O mieste konania vás budeme včas informovať na web stránke MAS.

Uvedené výzvy sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.

Foto: Pixabay