Regionálne produkty

Podpora propagácie značky GEMER-MALOHONT

Predmetom projektu, ktorý bol podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom v druhej polovici roka 2018, bolo vydanie letáku o regionálnych produktoch, zhotovenie produktových fotografií a informačných tabúľ, spracovanie rozhovorov s výrobcami a dotlač nálepiek a visačiek na označenie produktov.

Názov projektu:
Regionálny produkt GEMER-MALOHONT – propagácia značky
Schválená dotácia v rámci VZN BBSK č. 33/2017:
3 000 €
Spolufinancovanie zo zdrojov MAS:
488 € + ďalšie výdavky, ktoré nie sú v rámci uvedeného VZN BBSK oprávnené

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť regionálne značenie miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont prostredníctvom zlepšenia propagácie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. K naplneniu uvedeného cieľa prispela MAS MALOHONT realizáciou nasledovných aktivít:

1. Grafický návrh a tlač letáku o regionálnych produktoch

Leták o regionálnych produktoch bol spracovaný vo forme skladačky (formát A4 zložený na formát A7), čím vznikol praktický propagačný materiál veľkosti vhodnej do vrecka, z ktorého bolo vydaných 1 000 kusov. Táto aktivita zahŕňala prípravu podkladov (texty, výber fotografií, aktualizácia kontaktov), grafický návrh, pripomienkovanie návrhu, predtlačovú prípravu a tlač letákov.

2. Príprava a spracovanie článkov/rozhovorov s regionálnymi výrobcami

V rámci tejto aktivity bolo zrealizovaných 25 rozhovorov, ktoré boli v priebehu mesiacov október – december spracované do článkov. So zverejňovaním článkov sme začali koncom decembra na web stránke regionálnej značky www.gemer-malohont.sk, pričom ďalšie články budú postupne zverejňované v nasledujúcom roku.

3. Zhotovenie produktových fotografií regionálnych produktov

Pôvodne sme v rámci žiadosti plánovali zhotoviť produktové fotografie receptov s využitím medu ako regionálneho produktu, avšak v priebehu roka 2018 pribudli medzi regionálne produkty ďalšie výrobky, pre ktoré bolo potrebné zhotoviť produktové fotografie. Dokopy bolo zhotovených viac ako 60 fotografií, t.j. v priemer 10 fotografií na 1 výrobcu.

4. Grafický návrh a zhotovenie prenosných informačných tabúľ

Pre regionálnych výrobcov, ktorí sa zúčastňujú rôznych výstav, jarmokov a kultúrnych podujatí v regióne i mimo neho boli navrhnuté a zhotovené prenosné obojstranné informačné tabule s logom regionálnej značky vo formáte A3. Celkovo ich bolo zhotovených 12 kusov. Pre tých výrobcov, ktorí sa podobných akcií nezúčastňujú, boli zhotovené vhodné alternatívy vo forme stálych tabúľ, resp. označení, a to polep okna, veľkoplošný banner, otváracie hodiny a vizitky.

5. Dotlač nálepiek a visačiek s logom regionálnej značky

V rámci tejto aktivity boli pre regionálnych výrobcov vytlačené nálepky a visačky s logom regionálnej značky, ktoré sa používajú na označenie regionálnych produktov. Spolu bolo vytlačených 6 000 kusov nálepiek a 2 000 kusov visačiek rôznych farieb a rozmerov podľa požiadaviek regionálnych výrobcov.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.