Regionálne produkty

Podpora propagácie regionálnej značky GEMER-MALOHONT

Predmetom projektu, ktorý bol koncom jesene tohto roka podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom, bolo vydanie katalógu produktov, dotlač nálepiek a visačiek na označenie produktov a spracovanie reklamných bannerov.

Názov projektu: Propagácia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT
Schválená dotácia v rámci VZN BBSK č. 33/2017: 3 000 €
Spolufinancovanie zo zdrojov MAS: 544 €

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť regionálne značenie miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont prostredníctvom zlepšenia propagácie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. K naplneniu uvedeného cieľa prispela MAS MALOHONT realizáciou nasledovných aktivít:

Príprava a vydanie katalógu regionálnych produktov

Katalóg regionálnych produktov bol spracovaný vo forme letákov o každom regionálnom produkte, ktoré je možné použiť dokopy v zakladacom obale na spoločnú propagáciu regionálnej značky alebo individuálne na propagáciu jednotlivých regionálnych produktov podľa potrieb certifikovaných výrobcov. Dokopy bolo vydaných 3 000 sád katalógov, pričom každá z nich obsahuje 1 obal na letáky a 21 letákov (z toho 20 o regionálnych produktoch a 1 o regionálnom značení a jeho význame). Táto aktivita zahŕňala zhotovenie produktových fotografií, prípravu podkladových textov, grafický návrh a predtlačovú prípravu, pripomienkovanie návrhu a tlač katalógu (letákov a obalov).

Dotlač nálepiek a visačiek s logom regionálnej značky

V rámci tejto aktivity boli pre regionálnych výrobcov vytlačené nálepky a visačky s logom regionálnej značky, ktoré sa používajú na označenie regionálnych produktov. Spolu bolo vytlačených 15 000 kusov nálepiek a 5 000 kusov visačiek rôznych farieb a rozmerov podľa požiadaviek regionálnych výrobcov.

Spracovanie reklamných bannerov

V rámci grafického návrhu katalógu produktov boli spracované aj reklamné bannery v elektronickej verzii určené pre účely propagácie regionálnej značky na internetových portáloch, sociálnych sieťach a web stránkach výrobcov. Celkovo boli spracované 3 univerzálne bannery.

Projekt Propagácia regionálnej značky GEMER-MALOHONT bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.