Stratégia 2014 - 2020

PETÍCIA: Zachráňme prístup LEADER na Slovensku

Ešte 10 dní zostáva na podpis petície, v ktorej Národnej sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR, ktorej je členom aj naša MAS, vyzýva na záchranu prístupu LEADER na slovenskom vidieku. Pridajte sa k nám.

V celej Európskej únii vďaka LEADER-u miestne akčné skupiny prinášajú milióny eur do rozvoja vidieka. V končiacom sa programovom období však nebol LEADER na Slovensku takmer vôbec využitý kvôli neskoro a zle nastaveným pravidlám. Slovenský vidiek tak prichádza o milióny eur. Je to krok späť, pretože v minulosti bolo vďaka prístupu LEADER aj na Slovensku podporených mnoho adresných projektov pre obce, podnikateľov, aj tretí sektor. Priniesli skvalitnenie života a podporu miestnej ekonomiky na slovenskom vidieku.

Čo požadujeme na záchranu prístupu LEADER?

  1. Zjednodušenie a zrýchlenie všetkých procesov implementácie na strane riadiacich orgánov (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pôdohospodárska platobná agentúra)
  2. Navýšenie zdrojov na financovanie prístupu LEADER (Program rozvoja vidieka, OP Slovensko a iné)
  3. Urgentnú prípravu programového obdobia 2021 – 2027, ktorá umožní efektívny rozvoj vidieka
  4. Zabezpečenie udržateľnosti miestnych akčných skupín ako nositeľa všestranného rozvoja vidieckych regiónov

Petíciu za záchranu prístupu LEADER na Slovensku môže podpísať každý človek, ktorému záleží na podpore a rozvoji slovenského vidieka. Pridajte sa aj vy!

Pre podpis petície kliknite SEM.

 

Jeden príklad za všetky

Naša MAS získala podporu na realizáciu stratégie miestneho rozvoja už po druhýkrát, a teda vie porovnávať. V rámci prechádzajúceho obdobia 2007 – 2013 sme mali v rovnakom čase, t.j. ku koncu roku 2014 schválených a zazmluvnených na úrovni PPA 66 z 88 predložených projektov. Na základe žiadostí o platbu a kontroly na mieste bolo obciam a podnikateľom vyplatených zo strany PPA ku konca daného roka 1 251 468,77 eur na 39 projektov, čo predstavovalo celkové čerpanie na úrovni 60,0 %. V súčasnom období 2014 – 2020 bol stav ku koncu roka 2021 viac než žalostný, nakoľko naša MAS nemala na úrovni PPA, ani MAS (v prípade projektov cez IROP) zazmluvnený ešte ani jeden projekt a čerpanie finančných prostriedkov na projekty miestnych subjektov bolo 0,00 %. Odvtedy ubehli takmer 4 mesiace a nič zásadné sa nezmenilo. Počet zazmluvnených projektov v rámci PRV je stále nula a v rámci IROP sa to zvýšilo z nuly na 3 uzavreté zmluvy.

Stav prístupu LEADER na Slovensku je katastrofálny a naša MAS na to dlhodobo upozorňuje. Dlhé roky sa zúčastňujeme rôznych pracovných stretnutí, pripomienkujeme materiály a predkladáme návrhy. Žiaľ, bez výraznej zmeny, preto odmietame niesť zodpovednosť za nedostatočné čerpanie zdrojov v tomto programe a za fiasko, ktoré tu hrozí. Netvrdíme, že snaha zmeniť veci na národnej úrovni nie je, ale čísla hovoria jasnou rečou. Po tak dlhej dobe nás o opaku presvedčia až skutky, nie prísľuby či pozitívne znejúce tlačové správy.

Slovensku hrozí medzinárodná hanba

Národná sieť MAS v petícii požaduje zjednodušenie a zrýchlenie všetkých procesov implementácie na strane riadiacich orgánov – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pôdohospodárska platobná agentúra. Nečinnosť riadiacich orgánov je hrozbou pre LEADER a celý slovenský vidiek. „Oprávnené subjekty nemajú záujem zapájať sa do výziev o príspevky kvôli neprimeranej administratívnej záťaži a neúmerne dlhej dobe vyhodnocovania projektov. Tá v niektorých prípadoch prekračuje dva roky od podania projektu,“ opisuje situáciu podpredseda NS MAS Igor Pašmík. Čerpanie podľa jeho skúseností znižujú nejasné inštrukcie ohľadne oprávnenosti jednotlivých aktivít a podporovaných činností. „Zbytočná komplikovanosť procesov a extrémna byrokratická záťaž už teraz ohrozujú aj programové obdobie 2021-2027 a efektívne čerpanie prostriedkov,“ upozorňuje Igor Pašmík.

 

Súčasná implementácia opatrenia LEADER ku koncu roka 2021 – Iwona Lisztwan, Directorate Generale for Agriculture and Rural Development – 22.2.2022

 

Národná sieť MAS žiada aj navýšenie zdrojov na financovanie prístupu LEADER z Programu rozvoja vidieka, Operačného programu (OP) Slovensko, prípadne iných zdrojov. „Slovensko ako jediná krajina v rámci Európskej únie ide opačným smerom a od multifondového zamerania sa odvracia. Prístup LEADER ostane v podstate posledným nástrojom, prostredníctvom ktorého budú môcť obce čerpať prostriedky na lokálne potreby a zámery,“ zdôrazňuje podpredseda NS MAS Peter Nemček. Ako dodáva, prostredníctvom EŠIF sa budú podporovať primárne veľké a integrované projekty: „Malé adresne cielené projekty v tejto konkurencii uspejú len ťažko, preto je potrebné pristúpiť k multifondovému prístupu, a to financovaniu projektov prostredníctvom miestnych akčných skupín aj z Operačného programu Slovensko či iných zdrojov. Aktuálne je v rámci OP Slovensko na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom MAS vyčlenených doslova nula eur. Pri adekvátnej výške nenávratného finančného príspevku je možné v regiónoch podporiť miestne kapacity a zabezpečiť rozvoj naprieč všetkými odvetviami ako je podnikanie, školstvo, kultúra, poľnohospodárstvo, životne prostredie, turizmus, zdravotníctvo, atď.“

Národná sieť MAS pripomína, že nepripravenosť metodických dokumentov na strane riadiacich orgánov spôsobila neefektívne míňanie prostriedkov na chod kancelárií miestnych akčných skupín, ktoré administratívne a personálne zabezpečujú vyhodnocovanie jednotlivých projektov. Mnohé miestne akčné skupiny už teraz nemajú z čoho pokryť svoje financovanie a hrozí im kolaps. Preto je nevyhnutné zabezpečiť udržateľnosť miestnych akčných skupín ako nositeľa všestranného rozvoja vidieckych regiónov.

Všetky požiadavky NS MAS spolu úzko súvisia a je potrebné riešiť ich súbežne a koordinovane. Je nevyhnutné zachrániť momentálne prebiehajúce obdobie a existujúce miestne akčné skupiny, aby bolo možné preliať príklady dobrej praxe a fungovania aj do ďalšieho obdobia. S tým úzko súvisí promptná a efektívna príprava budúceho programového obdobia. „Požadujeme urgentnú prípravu programového obdobia 2021 – 2027, ktorá umožní efektívny rozvoj vidieka. Chronický neúspech a nepripravenosť slovenských riadiacich orgánov sú označované za medzinárodnú hanbu. Aj samotné členské štáty riešia neúspech a fiasko realizácie tohto obdobia na Slovensku. Naši partneri v susedných krajinách v súvislosti s prístupom LEADER už pripravujú výzvy na predkladanie projektov v rámci nového programového obdobia 2021-2027, zatiaľ čo slovenské riadiace orgány ešte len veľmi ťažkopádne začínajú uvoľňovať finančné prostriedky z programového obdobia 2014-2020,“ uzatvára predseda NS MAS Štefan Škultéty.