Výzvy MAS

Oznámenie č. 14 o zmene výzvy MAS_063/6.4/10

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_063/6.4/10 a s účinnosťou od 25.01.2021 upravuje jednu z príloh k výzve (príloha č. 14B).

MAS MALOHONT v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je aktualizácia Schémy minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 (DM – 4/2018) zo strany RO pre PRV/PPA s účinnosťou od 17.12.2020.

Zmenou výzvy sa v texte výzvy v časti 8. Prílohy k výzve upravuje príloha č. 14B. Zmeny vo výzve sú účinné odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene výzvy na webovom sídle MAS, t.j. od 25.01.2021. Zmeny vo výzve sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.