Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje Výzvu č. 3/MAS_063/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“).

Podopatrenia PRV:

 • 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
 • 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
 • 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
 • 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 • 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 • 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH:

 • 30.07.2020

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov:

 • 02.09.2020

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:

 • 15.09.2020

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

 • e-mailovej adresy: info@malohont.sk
 • tel. čísla: 0903 772 453
 • adresy: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

 

Na stiahnutie:
Výzva č. 3/MAS_063/OH na výber odborných hodnotiteľov
Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (Príloha č. 1 výzvy) – súčasťou žiadosti je aj formulár životopisu

Odporúčame:
Kontrolný zoznam príloh k žiadosti o zaradenie do zoznamu OH