Výzvy MAS

Výberová komisia MAS schválila všetkých 13 projektov obcí

Na základe administratívnej kontroly a bodového hodnotenia projektov, ktoré sa konalo v dňoch 12. – 13. marca 2013, rozhodla Výberová komisia MAS o schválení všetkých 13 projektov, ktoré predložili do výziev č. 11 a 12 obce z územia MAS.

Administratívna kontrola projektov prebiehala v utorok 12. marca súbežne k obom výzvam. Všetky predložené projekty boli na druhý deň na základe splnenia podmienok administratívnej kontroly hodnotené podľa bodovacích kritérií, pričom každý člen komisie hodnotil každý projekt. Súčasťou hodnotenia bola aj verejná prezentácia projektov, ktorej účelom je priblíženie predmetu projektu a potreby jeho realizácie členom Výberovej komisie MAS.

Keďže rozpočty vyčlenené na uvedené výzvy boli vyššie ako celková požadovaná suma v projektoch (280 693,39 EUR), všetky hodnotené projekty boli Výberovou komisiou MAS schválené.

Vďaka týmto projektom pribudnú v území MAS multifunkčné ihriská v obci Rimavské Brezovo, Padarovce a Ožďany, detské ihriská v obci Veľký Blh, Vyšný Skálnik a Kokava nad Rimavicou, ale aj drobná architektúra v podobe altánkov v obci Kružno či Drienčany. V rámci ďalších projektov bude zrekonštruovaná požiarna zbrojnica v Hrachove, postavená obecná tržnica v Lehote nad Rimavicou s možnosťou jej využitia aj na konanie podujatí v obci a upravené verejné priestranstvá v obci Hostišovce, Padarovce a Ožďany.

Z uvedených projektov bolo 5 predložených opätovne (Padarovce, Veľký Blh, Rimavské Brezovo, Ožďany, Lehota nad Rimavicou) po tom, ako neboli v predchádzajúcich výzvach schválené na úrovni PPA predovšetkým kvôli administratívnym nezrovnalostiam.

Po schválení projektov Výberovou komisiu MAS nasleduje administratívna kontrola projektov a celého hodnotiaceho procesu na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ktorá definitívne rozhodne o podporení, resp. nepodporení projektu.

 

 

O ďalšom priebehu projektov Vás budeme informovať na našej web stránke.