Výzvy MAS

Máme za sebou informačné dni k aktuálnym výzvam

V prvej polovici júla uskutočnila MAS MALOHONT informačné dni k štyrom aktuálne vyhláseným výzvam na predkladanie projektov, ktoré sú určené pre obce, občianske združenia a obhospodarovateľov lesov pôsobiacich na území MAS. Celkovo sa ich zúčastnilo 25 účastníkov. Zo strany MAS im boli poskytnuté základné informácie o aktuálne vyhlásených výzvach, a to:

Vzhľadom na pomerne zložito a neprehľadne nastavené výzvy boli zo strany MAS pre účastníkov informačných dní, ale aj ostatných potenciálnych žiadateľov spracované odporúčania:

  • k vyplneniu ŽoNFP v ITMS2014+
  • k vyplneniu prílohy č. 2B – Projekt realizácie
  • k podmienkam poskytnutia príspevku a prílohám, ktoré je k nim potrebné nahrať do ITMS2014+

Cieľom MAS je týmto uľahčiť žiadateľom administratívne náročný proces prípravy žiadostí/projektov a znížiť ich chybovosť na minimum. Z informačných dní vzišlo aj niekoľko otázok, pričom časť z nich bola zodpovedaná a časť z nich bude až po tom, ako sa k nim vyjadrí PPA.

Účastníci informačných dní sa podelili aj o problémy, s ktorými sa pri príprave projektov stretávajú. Viacero z nich súvisí napríklad so zbytočným rozdelením podopatrení na niekoľko aktivít, pričom v rámci jednej žiadosti/projektu nie je možné riešiť dve alebo viac rôznych aktivít, čím dochádza k ďalšej zbytočnej administratíve. Pri žiadateľoch z podnikateľského a občianskeho sektoru komplikuje proces prípravy projektov najmä Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu, ktoré obsahuje striktné a niekedy až doslova nezmyselné požiadavky nad rámec zákona o verejnom obstarávaní, a to aj pri zákazkách s nízkymi hodnotami.

Konzultácie projektov prebiehajú aj naďalej, sú povinné a ich termín odporúčame dohodnúť si vopred. Informácie týkajúce sa výziev MAS je možné získať jednou z nasledovných foriem:

  • listinnou formou na adrese MAS: Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
  • e-mailom: mirkakubka@malohont.sk
  • telefonicky: 0903 772 453

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.