Vzdelávanie a informovanie

Informačný deň k výzvam MAS pre obce

Výzvy na predkladanie projektov, ktoré vyhlásila MAS MALOHONT v júni tohto roka, sú určené aj pre obce a mikroregióny. Na podporu ich zámerov má k dispozícii 430 000 eur. Ak sa chcete o podmienkach získania podpory dozvedieť viac, príďte 14. septembra na informačný deň k týmto výzvam.

Informačný deň pre žiadateľov

Neviete, či je výzva vhodná práve pre vás? Nevyznáte sa v podmienkach výzvy alebo máte nejasnosti? V tom prípade vás pozývame na informačný deň. Uskutoční sa v utorok 14. septembra 2021 v čase od 09:00 do 12:00 hod. v Kancelárii MAS v Hrachove. Lektorkou bude Ing. Kamila Valkovcová, PhD., projektová manažérka susednej MAS HORNOHRAD. Počet účastníkov je limitovaný, preto je nutné prihlásiť sa. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej pozvánke. Účasť na informačnom dni k výzvam MAS je bezplatná.

Na stiahnutie:
Pozvánka na informačný deň k výzvam MAS v rámci aktivít B1 a B2

V skratke o výzvach

Výzva MAS v rámci aktivity B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry – o dotáciu sa v nej môžu uchádzať obce, mestá a mikroregióny, ale aj občianske organizácie, a to vo výške od 10 000 do 100 000 eur na jeden projekt. Podpora môže tvoriť maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov a 5 % musí byť pokrytých z vlastných zdrojov. Medzi podporované aktivity patria okrem výstavby a rekonštrukcie cyklotrás aj investície do doplnkovej infraštruktúry ako sú napríklad chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, odpočívadlá alebo systémy automatickej požičovne bicyklov. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Výzva MAS v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel – je určená pre obce a mestá, ktoré môžu získať na realizáciu svojho zámeru dotáciu vo výške od 10 000 do 100 000 eur. Rovnako ako pri výzve B1 sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Podporené v nej budú projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zastávok, staníc a parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom. Súčasťou projektu môžu byť aj informačné tabule alebo informačné systémy. Viac informácií nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Do kedy je potrebné predložiť projekt

Uzávierka 2. hodnotiaceho kola je 30.9.2021. V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budú ďalšie kolá uzatvárané v intervale jedného mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca. Vzhľadom na výrazne oneskorené vyhlasovanie výziev, odporúčame žiadateľom neodkladať predloženie projektov na neskôr.

Uvedená výzva je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.