Vzdelávanie a informovanie

Príďte na informačný deň k výzvam MAS

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila výzvy na predkladanie projektov, ktoré sú určené pre poľnohospodárov. Na podporu mladých poľnohospodárov je vyčlenených 200 000 eur a pre podporu malých poľnohospodárov je určených 30 000 eur. Ak sa chcete o podmienkach získania podpory dozvedieť viac, príďte 2. júla na informačný deň k týmto výzvam.

Informačný deň pre žiadateľov

Neviete, či je výzva vhodná práve pre vás? Máte už plán, ale zároveň aj nejasnosti? Nevyznáte sa v zložito písaných podmienkach výziev? V tom prípade vás pozývame na informačný deň k uvedeným výzvam. Uskutoční sa v piatok 2. júla 2021 v čase od 09:00 do 16:00 hod. na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Lektorkou bude Ing. Jana Vaverčáková, EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva. Počet účastníkov je limitovaný, preto je nutné prihlásiť sa. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej pozvánke. Účasť na informačnom dni k výzvam MAS je bezplatná.

Na stiahnutie:
Pozvánka na informačný deň k výzvam MAS – 6.1 a 6.3

V skratke o výzvach

Výzva MAS_063/6.1/12 v rámci podopatrenia 6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – o podporu sa môžu uchádzať mladí poľnohospodári, konkrétne fyzické alebo právnické osoby (mikropodniky alebo malé podniky), ktoré v čase podania projektu nemajú viac ako 40 rokov. Oprávnené na podporu sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby. Výška podpory na 1 projekt je stanovená formou paušálnej platby vo výške 50 000 €, čo predstavuje 100 %-nú intenzitu podpory. Projekty je možné predkladať  do 24.09.2021. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Výzva MAS_063/6.3/13 v rámci podopatrenia 6.3 Podpora na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov – je určená pre malé poľnohospodárske podniky, a to fyzické alebo právnické osoby (mikropodniky) podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Výrobný potenciál žiadateľa, meraný štandardným výstupom (štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku je priemernou peňažnou hodnotou produkcie vyjadrenou v eurách na 1 hektár alebo 1 hospodárske zviera), musí prevyšovať 4 000 € a nesmie prevyšovať 9 999 €. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu, ktorého predmetom je rozvoj poľnohospodárskeho podniku a podnikateľskej činnosti. Výška podpory na 1 projekt je stanovená formou paušálnej platby vo výške 15 000 €, čo predstavuje 100 %-nú intenzitu podpory. Projekty je možné predkladať  do 27.08.2021. Viac informácií o výzve nájdete v časti Vyhlásené výzvy.

Uvedené výzvy sú spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom. Vzhľadom na oneskorený rozbeh tohto obdobia, rovnako zamerané výzvy už MAS MALOHONT opätovne vyhlasovať nebude.