Regionálne produkty

Hlasovanie o motíve loga regionálnej značky je ukončené

Viac ako 350 hlasujúcich rozhodlo o tom, že logo regionálnej značky miestnych produktov z regiónu Gemer – Malohont bude tvoriť motív z rozprávky, ornament z Kyjatickej hračky alebo keramický džbán.

 

 

 

Tieto motívy získali spomedzi 29 možností najviac hlasov a vzhľadom na to, že bol medzi nimi rozdiel 1 – 5 hlasov, bude finálna verzia loga vybraná z troch rôznych grafických návrhov znázorňujúcich tieto symboly.

Vytvorenie regionálneho značenia pre produkty a služby z regiónu Gemer – Malohont je predmetom projektu spolupráce s miestnou akčnou skupinou Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, ktoré je koordinátorom regionálnej značky Hont. Projekt bol oficiálne schválený koncom januára 2014 a jeho realizácia potrvá až do marca 2015.

 

 

Vďaka projektu pribudne k existujúcim regionálnym značkám HONT, PODPOĽANIE, PONITRIE a MALODUNAJSKO – GALANTSKO ďalšia značka: GEMER – MALOHONT.

 

Vytvorenie regionálneho značenia a jeho zavedenie do praxe bude v rámci projektu zabezpečené prostredníctvom nasledovných aktivít, do ktorých sa môže zapojiť každý, koho sa táto tematika priamo aj nepriamo dotýka, resp. sa o ňu zaujíma:

 

Mapovanie regiónu so zameraním na výrobcov miestnych produktov a poskytovateľov služieb
Besedy s výrobcami a poskytovateľmi služieb k nastaveniu kritérií a hlavných zásad regionálneho značenia vrátane spracovania metodiky
Informačný seminár o regionálnom značení
Odborná exkurzia do partnerskej MAS so zameraním na produkty so značkou Regionálny produkt HONT
Prvá výzva a udelenie certifikátov miestnym výrobcom a poskytovateľom služieb
Propagácia miestnych výrobkov, produktov a služieb – letáky, katalógy, bannery, noviny, inzercia, web stránka, informačné tabule, TV spoty a pod.
Jarmoky miestnych produktov vrátane obstarania drevených prezentačných stánkov
O presných termínoch aktivít Vás budeme včas informovať na tejto webstránke.

 

Hlavné ciele regionálneho značenia miestnych produktov:

podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb
propagácia a podpora rozvoja regiónu
podpora využívania miestnych zdrojov
podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu
Regionálna značka zaručuje, že označený produkt/služba:

je jedinečný vo vzťahu k regiónu
využíva tradičné postupy alebo miestne zdroje
pochádza od miestneho výrobcu alebo poskytovateľa služby
obsahuje podiel ručnej práce
Regionálna značka je určená predovšetkým pre:

potravinárske produkty (mäso, mlieko, syry, med, víno, chlieb, bylinky a pod.)
remeselné alebo tradičné výrobky
ubytovacie a stravovacie služby
podujatia
 

 

 

Projekt spolupráce s Partnerstvom Krtíšskeho Poiplia pod názvom Regionálne značenie miestnych produktov v regióne Malohont a Hont je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.