Prezentácia regiónu

FOTOSÚŤAŽ 2019: Región Malohont vašimi očami

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje VII. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Vaše súťažné fotografie čakáme do 30.09.2019. Ponúkame vám tak opäť možnosť prezentovať región, v ktorom žijete, pôsobíte alebo z neho pochádzate, v obrazovej podobe. Stačí zachytiť vo fotografiách to, čo je v území MAS MALOHONT* zaujímavé, originálne alebo výnimočné a poslať to do súťaže.

Kategórie:

 1. prírodné krásy
  stromy, jaskyne, rybníky, skalnaté útvary, vodné toky a pod.
 2. kultúrne dedičstvo
  kultúrne a historické pamiatky, pamätihodnosti, tradičná architektúra, tradičné podujatia, uchovávanie zvykov, remeslá a pod.
 3. ľudia a život
  ľudia pri práci, deti, rôzne aktivity realizované v regióne a pod.
 4. naše obce
  akékoľvek zábery z obcí Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Ožďany, Poproč, Rimavská Baňa a Rimavské Brezovo – momentky, detaily, ľudia pri práci, zaujímavosti obcí a pod.

Kto sa môže zapojiť?

 • každý, kto chce svojimi fotografiami prispieť k zviditeľneniu nášho regiónu (= územie MAS*)

Ako sa zapojiť?

 • do každej z uvedených kategórií možno poslať max. 3 fotografie zhotovené na území MAS* s výnimkou kategórie č. 4, do ktorej možno poslať max. 3 fotografie z každej z obcí, ktorých sa kategória 4 týka
 • zaslané fotografie musia byť vo formáte .jpg, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 3000 pixelov a maximálnu veľkosťou súboru 5 MB
 • fotografie posielajte mailom na info@malohont.sk najneskôr do 30. septembra 2019 (do predmetu správy uveďte: fotosúťaž 2019) + nezabudnite vyplniť prihlášku
 • na zaslanie fotografií odporúčame použiť web stránku www.uschovna.sk (nie je podmienkou)
 • fotografie z minulých ročníkov a bez uvedenia miesta ich zhotovenia nebudú do súťaže zaradené

Ako bude prebiehať hlasovanie?

 • O víťazných fotografiách v jednotlivých kategóriách rozhodne 3-členná hodnotiaca komisia.
 • Všetky fotografie, ktoré splnia podmienky fotosúťaže, postupujú do verejného hlasovania, ktoré bude prebiehať na web stránke MAS www.malohont.sk od 7. do 14.10.2019.

Ako budú víťazi odmenení?

 • vecnými cenami, regionálnymi produktmi a diplomom
 • navyše každý účastník súťaže získa kalendár na rok 2020 z vybraných súťažných fotografií

Kde a ako budú fotografie prezentované?

 • Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom prebehne koncom roka 2019 v Hnúšti počas otvorenia výstavy fotografií, na ktorú budú pozvaní všetci zapojení súťažiaci.
 • Vybrané fotografie budú v roku 2020 zaslané do celoslovenskej súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP, ktorej vyhlasovateľom je Národná sieť rozvoja vidieka SR.
 • Vybrané fotografie budú okrem tohto prezentované v propagačných materiáloch MAS.
 • Pri každej forme prezentácie bude uvedené meno autora.

Kde získate viac informácií?

Nezabudnite vyplniť prihlášku kliknutím na tento odkaz:
Prihláška – fotosúťaž 2019
Pozn.: Po vyplnení a odoslaní prihlášky v elektronickej forme (kliknutím na Odoslať) už nie je potrebné prihlášku posielať znova mailom či poštou.

* územie MAS MALOHONT:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce