Prezentácia regiónu

Fotosúťaž Najkrajšia fotografia MAS MALOHONT

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje 1. ročník fotografickej súťaže Najkrajšia fotografia MAS MALOHONT pre malých aj veľkých, amatérskych i profesionálnych fotografov. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať región, v ktorom žijete, pôsobíte alebo z ktorého pochádzate, v obrazovej podobe pred celým Slovenskom. Stačí zachytiť vo fotografiách to, čo je v území MAS MALOHONT zaujímavé, originálne alebo výnimočné a poslať to do súťaže.

Kto sa môže zapojiť?

Do súťaže sa môže zapojiť každý bez rozdielu, z územia i mimo územia MAS, kto chce svojimi fotografiami prispieť k zviditeľneniu nášho regiónu (= územie MAS).

Ako sa zapojiť?

Každý záujemca môže poslať max. 3 fotografie do každej z nasledovných tematických kategórií, spolu max. 18 fotografií (vo formáte .jpg a minimálnej veľkosti 1,5 MB):

1.
Naša príroda
krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti
2.
Naši ľudia
obyvatelia z územia MAS a ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty
3.
Naše tradície
kroje reprezentujúce územie MAS
4.
Naša budúcnosť
deti a mládež a ich aktivity
5.
Naše „naj“

pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo a turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS
6.
Život v našej MAS
aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v území MAS
Súťažné fotografie je potrebné zaslať poštou na CD spolu s vyplnenou prihláškou v tlačenej podobe, v ktorej uvediete krátky a výstižný názov každej fotografie (max. 50 znakov) a jej popis (max. 200 znakov) najneskôr do 26. apríla 2013 na adresu: MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo. Obálku s prihláškou a CD označte heslom „Fotosúťaž“.

Ako bude prebiehať hlasovanie?

Hlasovanie o najkrajšiu fotografiu bude prebiehať od 01. do 26. mája 2013 na Facebook stránke MAS MALOHONT www.facebook.com/malohont. Na základe počtu hlasov sa vytvorí poradie fotografií, podľa ktorého budú každej fotografii pridelené body, pričom najvyšší počet bodov získa fotografia s najvyšším počtom hlasov a najnižší počet bodov fotografia s najnižším počtom hlasov. Uvedené body sa spočítajú s bodmi, ktoré získajú fotografie na základe poradia vytvoreného 3-člennou komisiou MAS, čím sa určí definitívne poradie fotografií. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať hlasovanie na Facebook stránke MAS MALOHONT.

 

Kde a ako budú fotografie prezentované?

Z najkrajších fotografií bude koncom roka 2013 vydaný kalendár na rok 2014.
Vybrané súťažné fotografie budú prezentované v propagačných materiáloch MAS.
Víťazné fotografie v každej kategórii postupujú zároveň do celoslovenskej súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“, ktorú vyhlasuje Národná sieť rozvoja vidieka SR v Nitre. Fotografie budú zverejnené na web stránke www.nsrv.sk, kde budú môcť za ne hlasovať návštevníci stránky. Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutoční počas výstavy Agrokomplex 2013.
Pri každej forme prezentácie bude uvedené meno autora a názov MAS.
Ako budú súťažiaci ocenení?

Každý, kto sa do súťaže zapojí, získa kalendár na rok 2014.
Prví traja víťazi v každej kategórii získajú od MAS MALOHONT vecné ceny.
Kde získate viac informácií?

Podrobnejšie informácie o súťaži získate v Kancelárii MAS v Hrachove (047/5695 533):

Ing. Miroslava Kubaliaková – 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk
Mgr. Stanislava Zvarová – 0904 875369, info@malohont.sk

Na stiahnutie:
Fotosúťaž MAS – podmienky
Fotosúťaž MAS – prihláška