Výzvy MAS

Ďalšie výzvy na predkladanie projektov pre obce

Dnešným dňom (11.07.) vyhlásila Miestna akčná skupina MALOHONT ďalšie dve výzvy na predkladanie projektov, v ktorých je k dispozícii 335 000 EUR na podporu projektov obcí zahrnutých do územia MAS.

V rámci vyhlásených výziev podporíme ďalšie projekty obcí v našom území, ktoré budú zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón, výstavbu a rekonštrukciu športových ihrísk, drobnej architektúry, objektov spoločenského významu a pamätihodností obcí, ako aj na úpravu verejných priestranstiev, na budovanie a rekonštrukciu cyklotrás a pod.

Obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT môžu predkladať svoje projekty do 10.09.2012. Najnižšia suma, ktorú môžu obce získať je 6 638,78 EUR (bez DPH) a najvyššia 66 387,84 EUR (bez DPH).

Predložené projekty bude hodnotiť Výberová komisia MAS, v ktorej majú svoje zastúpenie starostovia, podnikatelia i zástupcovia občianskeho sektoru. Na základe administratívnej kontroly a bodového hodnotenia projektov rozhodne o tom, ktoré z nich budú podporené a ktoré nie. Posledné slovo v procese hodnotenia projektov má však Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá následne skontroluje správnosť celého postupu hodnotenia a výberu projektov.

Rovnako zamerané výzvy pre obce boli vyhlásené aj v decembri 2009, v septembri 2010 a v septembri 2011. Prvých 7 obcí, ktoré uspeli vo výzvach z decembra 2009, už ukončilo realizáciu projektov a v súčasnosti 6 z nich má už preplatené finančné prostriedky. Medzi podporenými projektami bola prvá etapa rekonštrukcie mestskej budovy na knižnicu v meste Hnúšťa, rekonštrukcia kultúrnych domov v obciach Lukovištia, Teplý Vrch, Čerenčany a úprava verejných priestranstiev v obci Hrachovo, Rimavské Brezovo a Španie Pole.

Od roku 2010 prebieha aj realizácia ďalších 9 projektov, ktoré boli schválené vo výzvach v roku 2010. Ide napríklad o rekonštrukciu bývalej školy v Babinci na spoločenské centrum, rekonštrukciu rekreačných zón v obci Rimavské Zalužany a Hrušovo, rekonštrukciu kultúrnych domov v Kokave nad Rimavicou, Sušanoch a Utekáči, ale aj o druhú etapu rekonštrukcie mestskej knižnice Hnúšti či úpravu parku pri nej, ako aj o úpravu verejného priestranstva v obci Klenovec. Niektoré z nich sú už ukončené a čakajú na preplatenie financií zo strany PPA.

V súčasnosti prebieha na PPA kontrola ďalších 11 projektov obcí, ktoré schválila MAS MALOHONT vo výzvach z roku 2011. Výsledky by mali byť známe v priebehu najbližších týždňov.

Rekonštrukcia mestskej budovy na knižnicu v Hnúšti / Rekonštrukcia kultúrneho domu v Lukovištiach

Rekonštrukcia rekreačnej zóny v Hrušove / Rekonštrukcia spoločenského centra v prírode „Lesík“ v Rimavských Zalužanoch