Orgány MAS

Vyhodnotili sme činnosť za rok 2008

V utorok 3. marca 2009 sa v Hrachove stretli členovia i nečlenovia MAS, aby zhodnotili činnosť za rok 2008 a pripravili plán činnosti na rok 2009. S výsledkami našej činnosti sa chceme podeliť aj s vami prostredníctvom výročnej správy MAS za rok 2008.

Rok 2008 bol v MAS MALOHONT zameraný na tri hlavné oblasti:
1. Dopracovanie stratégie rozvoja územia
2. Realizácia Grantového programu MAS Prebúdzanie MALOHONTU
3. Prezentácia a propagácia regiónu

Po viac ako štyroch rokoch vyvrcholilo úsilie miestnych ľudí a subjektov vynaložené na spracovanie stratégie rozvoja územia MAS, ktorou sa dnes uchádzame o finančnú podporu viac ako 2,4 milióna EUR (viac ako 72 mil. korún) na realizáciu vybraných aktivít. V súčasnosti prebieha hodnotenie predložených stratégií rozvoja.

V prípade, že uspejeme v súťaži s ostatnými regiónmi z celého Slovenska, bude uvedená finančná podpora použitá na projekty obcí zamerané na obnovu obcí, na projekty podnikateľov v cestovnom ruchu na rozvoj ubytovania na súkromí a na prevádzku kancelárie MAS.

Druhou významnou aktivitou, ktorá nás sprevádzala celým rokom bola realizácia Grantového programu Prebúdzanie MALOHONTU, ktorý financovali mikroregióny Rimava a Rimavica, Sinec-Kokavsko a Teplý Vrch. Vďaka nemu sme podporili nápady miestnych subjektov a sami sme si vyskúšali proces od prípravy výzvy, cez jej administráciu, výber projektov, prerozdelenie financií až po monitoring a vyúčtovanie projektov.

Ďalšia činnosť počas roka 2008 bola zameraná na prezentáciu a propagáciu regiónu MAS MALOHONT ako celku. Zúčastnili sme sa Regionálnej výstavy cestovného ruchu v Tisovci, na Klenovskej Rontouke a v Drienčanoch na podujatí Dedina ožíva. Ani tento rok sme nechýbali na Agrokomplexe v Nitre, kde sme sa prezentovali spoločne aj s Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

Pri všetkých aktivitách počas roka sme uplatňovali princípy prístupu LEADER, ktorý je založený na partnerstve miestnych subjektov zo všetkých sektorov, ktorí chcú prispievať k rozvoju územia, v ktorom žijú a pôsobia. Keďže tento prístup je o spolupráci, chcem sa poďakovať našim partnerom a spolupracovníkom, ktorí našu snahu podporili finančne i odbornou pomocou. Vďaka patrí aj občianskym združeniam, podnikateľom, obciam a aktívnym občanom, ktorí stoja za aktivitami a výsledkami našej MAS.

Z plánov na rok 2009 spomenieme grantový program, ktorý bude vyhlásený začiatkom apríla. Tento rok v ňom prerozdelíme takmer 16 600 EUR (500 tis. SK) na nápady a projekty obcí, podnikateľov a mimovládnych organizácií v území MAS. Rovnako, ak získame podporu na realizáciu stratégie, vyhlásime prvú výzvu na predkladanie projektov pre obce.