Projekty MAS

Archeologický výskum pod rozhľadňou bez nálezov

Miestna akčná skupina MALOHONT v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote zrealizovala záchranný archeologický výskum pod základmi rozhľadne na Maginhrade, kde sa v súčasnosti pracuje na jej výstavbe.

Archeologický výskum bol vykonaný prostredníctvom štyroch sond, ktoré boli hĺbené ručne. Situované boli v mieste základových pásov budúcej rozhľadne v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Pod vedením PhDr. Alexandra Botoša sa na archeologickom výskume, ktorý trval celkovo päť dní, podieľali aj 4 dobrovoľníci z obce Nižný Skálnik a Veľké Teriakovce.

„Hnuteľné ani nehnuteľné archeologické nálezy neboli zistené“ uvádza vo výskumnej dokumentácii vedúci výskumu PhDr. Alexander Botoš. Túto skutočnosť odôvodňuje aj tým, že v juhovýchodnej časti predpokladaného hradného areálu, kde má byť rozhľadňa umiestnená, sa vzhľadom na konfiguráciu terénu nepredpokladá existencia stredovekých hradných objektov a budov. „Rozsah pravekého a stredovekého osídlenia hradiska a hrádku, resp. hradu na Maginhrade je vzhľadom na chýbajúce archeologické výskumy neznámy.“ dodáva v záverečnom zhodnotení výsledkov archeologického výskumu PhDr. Alexander Botoš.

Pozitívnou správou je, že Miestna akčná skupina MALOHONT vyčlenila ďalšie finančné prostriedky na pokračovanie výskumu v inej časti hradného areálu. S jeho realizáciou sa vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu rozhľadne a kvôli nepriaznivému počasiu začne až v novembri tohto roka, resp. až na jar budúceho roka.

Archeologický výskum pod rozhľadňou Maginhrad bol realizovaný vďaka programu Šanca pre Váš región Nadácie Orange.