Regionálne produkty

Podpora regionálnej značky GEMER-MALOHONT

Predmetom projektu, ktorý bol podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom v roku 2019, bolo rozšírenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT na služby a vydanie letákov o regionálnych produktoch.

Názov projektu:
Rozšírenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT na služby
Schválená dotácia v rámci VZN BBSK č. 33/2017:
3 000 €
Spolufinancovanie zo zdrojov MAS:
986,93 € + ďalšie výdavky, ktoré nie sú v rámci uvedeného VZN BBSK oprávnené

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť regionálne značenie v regióne Gemer-Malohont prostredníctvom rozšírenia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT na ubytovacie služby, stravovacie služby a zážitky zahŕňajúce doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy, tradičné podujatia a pod. K naplneniu uvedeného cieľa prispela MAS MALOHONT realizáciou nasledovných aktivít:

1. Rozšírenie značky regionálny produkt

Za účasti zástupcov partnerských MAS a miestnych poskytovateľov služieb bola pripravená a spracovaná dokumentácia s kritériami pre udeľovanie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT, a to osobitne pre služby ubytovacích a stravovacích zariadení, zážitkové služby a tradičné podujatia. Vyhlásenie a vyhodnotenie pilotnej výzvy na udelenie značky pre služby bude, z dôvodu nedostatočných kapacít žiadateľa ku koncu roka 2019, zrealizované v 1. štvrťroku 2020 s využitím výstupov tejto aktivity. Odborným garantom a dodávateľom poradensko-konzultačných služieb bola Ľudmila Elexová. V rámci tejto aktivity boli:

  • zrealizované 3 pracovné stretnutia partnerov regionálneho značenia: 14.08.2019 v Hrachove, 03.09.2019 v Hrachove a 02.10.2019 v Hrachove
  • zrealizované 3 pracovné stretnutia za účasti poskytovateľov služieb/potenciálnych žiadateľov: 17.09.2019 v Lubeníku, 18.09.2019 v Hrachove a 19.09.2019 v Jesenskom
  • spracovaná metodika regionálnej značky – 3 sady kritérií pre udelenie značky na služby ubytovacích a stravovacích zariadení, zážitkové služby a tradičné podujatia
  • aktualizovaný 1 štatút certifikačnej komisie
  • spracovaná 1 výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky (vrátane formuláru žiadosti o udelenie značky) – vyhlásená bude v 1. štvrťroku 2020, rovnako ako aj
  • udeľovanie certifikátov pre úspešných záujemcov bude zrealizované v 1. štvrťroku 2020

2. Podpora propagácie nových držiteľov značky

Letáky o regionálnych produktoch boli graficky spracované a vydané pre 6 držiteľov značky, ktorí ju získali v poslednej výzve pred predložením tohto projektu a zároveň bol aktualizovaný aj 1 všeobecný leták o regionálnej značke a jej význame. Zhotovené letáky (v počte 7 x 2 000 kusov) budú slúžiť na spoločnú propagáciu regionálnych produktov ako súčasť zakladacieho katalógu, ale aj pre individuálne potreby výrobcov.

Vzhľadom na to, že výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky bude zrealizovaná v 1. štvrťroku 2020, boli namiesto letákov pre potenciálnych držiteľov značky/poskytovateľov služieb dotlačené nálepky a visačky pre 18 držiteľov regionálnej značky/výrobcov, pričom spolu bolo vytlačených 34 000 kusov nálepiek a 5 000 kusov visačiek s logom značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.