Informácie o príprave Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a stratégie miestneho rozvoja na programové obdobie 2014 – 2020 s realizáciou do roku 2023.