Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je štvrtok, 4. marca 2021, meniny má Kazimír
www.malohont.sk

Archív výziev č. 16/PRV/MAS 16 a č. 17/PRV/MAS 16

>>> Pre podrobné informácie kliknite na číslo príslušnej výzvy <<<

 

Výzva č. 16/PRV/MAS 16

opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

v termíne od 30.08.2013 do 22.11.2013

 

Výzva č. 17/PRV/MAS 16 so zmenami

opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť B

v termíne od 30.08.2013 do 22.11.2013

________________________________________________________________________


Oznámenie PPA č. 97 zo dňa 01.10.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny a konečných prijímateľov - predkladateľov projektu):

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 26588/2013 zo dňa 30.09.2013, oznamuje schváleným miestnym akčným skupinám a konečným prijímateľom - predkladateľom projektu (ďalej len „žiadatelia"), že pre administráciu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP") oblasti verejného obstarávania platia nasledovné ustanovenia uvedené v tomto oznámení:
Oznámenie sa týka povinných príloh k ŽoNFP v rámci všetkých opatrení implementovaných prostredníctvom osi 4 LEADER.

V súvislosti s prijatím zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 1. júla 2013 vznikajú pre žiadateľov verejných obstarávateľov/obstarávateľov/osoby podľa § 7 pri plnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona pri verejnom obstarávaní nové skutočnosti.

 • Žiadatelia, ktorí začali verejné obstarávanie pred 1. júlom 2013 sa pri obstarávaní tovarov prác a služieb riadia § 155 zákona o verejnom obstarávaní - Prechodné ustanovenia. Táto skupina žiadateľov predkladá v ŽoNFP dokumentáciu vzťahujúcu sa k verejnému obstarávaniu v závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania podľa zoznamu, ktorý tvorí súčasť povinných príloh v rámci zverejnenej ŽoNFP.
 • Žiadatelia, ktorí začali verejné obstarávanie po 1. júli 2013 pri obstarávaní tovarov, prác a služieb postupujú v súlade s platným a účinným zákonom o verejnom obstarávaní. Táto skupina žiadateľov predkladá v ŽoNFP dokumentáciu vzťahujúcu sa k verejnému obstarávaniu v závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania podľa nasledujúceho zoznamu povinných príloh k ŽoNFP.

V prípade projektov, ktoré boli už konečným prijímateľom - predkladateľom projektu predložené na MAS (t.z. pred zverejnením tohto oznámenia), bude chýbajúca dokumentácia doložená na základy výzvy na doplnenie, ktorú konečnému prijímateľovi - predkladateľovi projektu zašle MAS. Následne bude pripojený k predloženej ŽoNFP aktuálny zoznam povinných príloh k ŽoNFP.Oznámenie PPA č. 91/2013 zo dňa 28.08.2013 k postupu pri verejnom obstarávaní:
Konečný prijímateľ - predkladateľ projektu je povinný postupovať pri verejnom obstarávaní v zmysle aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní, pričom v rámci ŽoNFP predkladá kompletnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania. V prípade nerelevantnosti niektorých príloh v aktuálne platných formulároch ŽoNFP, tieto prílohy konečný prijímateľ - predkladateľ projektu nepredkladá.

Oznámenie PPA č. 85 zo dňa 08.07.2013 k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER:
Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti so správnou implementáciou projektov financovaných z EPFRV prostredníctvom osi 4 Prístup LEADER uvádza dodatočné informácie týkajúce sa opatrenia 3.2 „Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu" Časť A a Časť B, ktoré je uvedené v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 (Integrované stratégie rozvoja územia) k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, verzia č. 1.13. Toto oznámenie sa týka všetkých výziev, ktoré schválené miestne akčné skupiny vyhlásia od 1. júla 2013, a to nasledovne:
 • pre opatrenie 3.2 „Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“ Časť B:
  a) oprávnenými žiadateľmi pre časť B sú právnické alebo fyzické osoby združujúce subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu združené v zmysle zákonov 83/1990 Zb. (o združovaní občanov) a zákona č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník);
  b) oprávnenými žiadateľmi pre časť B nie sú právnické osoby založené podľa zákona 91/2010 Z. z (Zákon o podpore cestovného ruchu);
  c) žiadateľ musí deklarovať založenie organizácie/združenia (v zmysle povinných príloh uvedených v ŽoNFP) a v stanovách má jasne definovanú aktivitu podpory cestovného ruchu. Žiadateľ predkladá spolu s projektom zoznam členov a deklaruje v opise projektu, že viac ako 40% členov pôsobí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Žiadateľ predkladá, spolu so ŽoNFP, štatutárom organizácie/združenia podpísaný úplný zoznam členov organizácie/združenia, vypracovaný ku dňu podania žiadosti, v ktorom budú vyznačené subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (sídlo člena, miesto jeho prevádzky, napr. sídlo ubytovacieho zariadenia) a dátum členstva;
  d) za IKT sa považuje aj vytvorenie a prevádzka webovej stránky, nákup (nie prenájom) informačného kiosku, vybudovanie (nie prenájom) a/alebo obnova existujúcich informačných tabúľ, ktoré propagujú cestovný ruch v danom území žiadateľa (nie propagácia obce), pokiaľ informačná tabuľa alebo kiosk sú umiestnené na verejnom mieste na území žiadateľa na pozemku vo vlastníctve/v prenájme žiadateľa/ resp. člena organizácie/združenia. Nájomné poplatky pre dané aktivity nie sú oprávnenými výdavkami. Oprávnené sú výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania znaku kvality, ktorý propaguje vidiecky turizmus, agroturizmus, cestovný ruch v území žiadateľa a tým zvyšujú informovanosť verejnosti o možnosti pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu (znak kvality pre ubytovacie/stravovacie zariadenia a/alebo pre výrobky/produkty vyrobené alebo vyprodukované v danom území);
  e) oprávnené sú výdavky na spracovanie zásad pre udeľovanie a používanie znaku kvality, kritériá pre certifikáciu - udeľovanie a používanie znaku kvality, formuláre žiadosti o udelenie a používanie znaku kvality (výrobky, produkty, ubytovacie a stravovacie služby), vytvorenie Loga a propagácia znaku kvality. Nákup licencie už na existujúci znak kvality je neoprávneným výdavkom;
  f) v súvislosti s nákladmi spojenými s aktívnou účasťou žiadateľa a jeho členov na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu žiadateľ preukazuje v projekte názov výstavy s krátkym popisom, približný termín konania a miesto výstavy (štát, mesto). Na danú aktivitu sa nevzťahujú body 7 a 11 v neoprávnených výdavkoch pre časť B;
  g) vytvorenie propagačného filmu nie je oprávnený výdavok.
          Celé znenie oznámenia nájdete TU.

publikované: 30. augusta 2013
zobrazené: 3847 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008